KÖYDE ÖĞRETMEN OLMAK: BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF

Köyde nüfusun az olması nedeniyle köy okullarında farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin bir derslikte toplanarak tek bir öğretmen tarafından eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi sürecine birleştirilmiş sınıf denmektedir. Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflı köy okulunda görev yapan sınıf öğretmenin yaşadığı sorunları ve çözümleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez köy ilkokulunda görev yapan bir sınıf öğretmeninin deneyim ve yaşantıları üzerine yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde kategoriler oluşturularak betimsel analiz yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenin eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı yürütmekte problemler yaşadığı bunun temel nedeninin ise lisans programında sadece iki saat teorik olan “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim” dersi almasının yeterli olmadığını belirtmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının lisans öğrenimi sırasında öğretmenlik uygulaması derslerini bulunduğu şehir merkezinde yapmış olması onları köy öğretmeni olma gerçeğine hazırlamadığını bu nedenle köylere atandıklarında köy ortamına uyum sağlayamadıkları da belirlenmiştir

BEING A TEACHER IN A VILLAGE: MULTIGRADE CLASSES

Multigrade classes can be defined as different grades of students must be in the same class because of the lack of population in small villages. The aim of this research is clarifying the problems and the solutions of multigrade classes’ teachers. Fort his aim, the method of this research is case study. This research is about a teacher who teaches at a primary school in Adiyaman province in 2011-2012 education term. For data collection in this research, semi structured and open-ended questions are used. According to the teacher’s answers, drilling questions are used. Descriptional analysis are done while forming category on drived datas. According to the results of this research, they have difficulty in teaching and educating because they have just two wors subjects as “Teaching in Multigrade Classes” at bachelor’s programs and it’s not enough for them. The multigrade classes’ teachers train in a normal school when they are at university and it causes that they can’t be ready for teaching at village schools. At the same time they can’t adjust living in a village and teaching to different grades students

Sayfa 1.2673921585083 Saniyede Yüklendi