KIRKLARELİ İLİNİN SOSYOEKONOMİK KALKINMASINDA MEKAN (ŞEHİR) PAZARLAMASININ ROLÜ

Mekan sahip olduğu çekim gücüne bağlı olarak değişik kitlelerin ekonomik faaliyetlere katılmalarını sağlayabilir. Ancak mekanın gelişebilmesi, yeterli talebe ulaşması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması çağdaş pazarlama imkanlarını ne derece kullandığına bağlıdır. Bu bakımdan, mekan (şehir) pazarlaması ihmal edilemeyecek kadar önemli bir yönetim aracıdır. Mekanın korunması, geliştirilmesi ve pazardan gereken payı alabilmesi için etkin bir pazarlama faaliyetinin uygulanması gerekmektedir. Mekanların temel sorunlarından birisi planlı, programlı ve örgütlü etkin bir pazarlama faaliyetinin olmayışıdır. Artık mekanlar, merkezi hükümetlerin yürüttüğü ve ülke imajını ön plana alan pazarlama anlayışından, mekanın özelliklerine uygun yerel motifleri ön plana çıkaran pazarlama faaliyetlerine yönelmek zorundadırlar. Bu çalışmada Kırklareli ilinin sosyoekonomik kalkınmasında mekan (şehir) pazarlamasının rolü incelenmiştir

THE ROLE OF PLACE MARKETING IN SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF KIRKLARELI

Place can be atracting for different people to develope their economical activities depending on the attraction power it has. On the other hand, a sustainable, developed and efficently demanded place depends on how much it uses the contemporary marketing facilities. In this term, place marketing is a very important management tool. An efficent marketing must be implicated to preserve and develop a place in order to make it benefit enough from market. One of the major issues of place is lack of a marketing program which is planned and organized. Thus, places must move from the marketing concept that are being led by government and are focusing on the image of country to marketing concept that highlightens the local motives appropriate for the place's features. In this study the role of place marketing in socio-economic development of Kırklareli is examined.

4670 2035

Arşiv