KEMAN VİBRATOSU İLE İLGİLİ 18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

Sesteki titreşim, ya da dalgalanma şeklinde tanımlayabileceğimiz vibratonun ortaya çıkışı; aslında günümüzden en az üç yüzyıl kadar öncesine dayanır. 19. yy.’ın sonlarından itibaren, keman icrasıyla ilgili üzerinde belki de en çok tartışılmış olan estetiklerden biridir. Özellikle modernitenin çıkışı, teknolojinin gelişimiyle beraber vibratonun kullanım stilleri de farklılaşmış; uzun bir dönem boyunca sadece bir çeşit ‘’süsleme’’ olarak benimsenen bu estetik; artık genel keman tekniğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu araştırmada tarihsel süreç içerisinde vibratonun değişim ve gelişimi ele alınacak; ulaşılan sonuçlar günümüz kemancısına konuyla ilgili ışık tutacaktır
Anahtar Kelimeler:

Keman, Teknik, Vibrato

CHANGING ATTITUDES TOWARDS VIBRATO FROM THE 18th CENTURY TO OUR DAY

Vibrato; possible to be defined as the vibtarion or undulation in sound, actually dates back to at least three hundred years ago.Since the last decades of the nineteenth century, it has been one of the most disputable subjects of violin practise. Particularly with the rise of modernity and technologic developments, the usage areas and styles of vibrato has changed; what was once merely an ornament, became an indispensable part of basic violin technique. In this research, the change and development of vibrato throughout the historical process will be observed; the results attained will throw a light on the subject for the violinist.