KELEBEK ŞEKLİNDE DAĞILAN ARTIKLAR için GENEL VARYANS DENGELEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Basit ve çoklu regresyon yöntemlerinde, bağımlı değişken Y’ nin koşullu dağılımlarının aynı standart sapmaya sahip olduğunu varsayılır. Regresyonda regresyon katsayılarının anlamlılığı ve güven aralıkları bu varsayıma bağlıdır. Regresyon katsayılarının testi için jacknife ve bootstrap gibi yöntemler kullanılsa bile değişen varyanslılığın söz konusu olması halinde sonuçlar çok hatalı olabilir. İstatistik literatüründe var olan değişen varyans kalıpları genel olarak monoton azalan ya da monoton artan şeklindedir. Buna koşut olarak varyans dengeleme teknikleri de monoton artan ya da azalan varyansı dengelemeye yöneliktir. Bu çalışmada Sivas ili için aylık ortalama havada asılı partiküller madde miktarı, sıcaklık ve kükürt dioksit için modellenerek kelebek dağılan artıklarda değişen varyanslılığın dengelenmesi konusunda istatistik literatürüde mevcut olan temel yöntemler incelenerek karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir

COMPARING GENERAL VARIANCE STABILIZING METHODS FOR BUTTERFLY DISTRIBUTED RESIDUALS

In Simple and multiple regression methods, it is assumed that the conditional distributions of the dependent variable Y have the same standard deviation. The significance of regression coefficients, and confidence intervals based on this assumption. Even Jacknife and bootstrap methods are used to test for regression coefficients when there is heteroscedasticity results may be inaccurate. Existing literature on statistical patterns of heteroscedasticity in general, is monotonically monotonically increasing or decreasing so that the stabilize techniques of the variance are to stabilize monotonic heteroscedasticiy. increasing or monotonically decreasing. Correspondingly In this study, the monthly average amount of suspended particulate matter, sulfur dioxide, temperature of the Sivas city are modeled residuals for butterfly distrubuted errors and then basic methods of stabilizing heteroscedasticiy available literature on the statistical results were examined, compared and discussed