KARŞIT YAZIN TÜRÜ OLARAK POP YAZINI: ROLF DIEÜER BRINKMANN ÖRNEĞİ

İkinci dünya savaşı sonrası Amerika’da savaş karşıtlığı ile birlikte ortaya çıkan ve zamanla her ülkeye yayılan pop yazını, iletişim araçlarının büyük etkisiyle yazın dünyasında karşıt akım olarak yerini almıştır. Savaş sonrası her şeyden bunalan insanlar yeniliklere ihtiyaç duymuş ve özellikle ülkenin genç nüfusu tarafından bu akım destek görmüştür. Eserlerde serbestlik ön plana geçmiş, yazarlar ve şairler herhangi bir kural kaygısı taşımadan çalışmalarını oluşturmuştur. Bu kuralsızlık durumu en çok şiirlerde kendisini belli etmektedir. Şiirlerde pop yazın öğelerine çok sık rastlanmaktadır. Kuralsız, kimi zaman sadece bir kelimeden oluşan dizeler ya da dönemi çağrıştıran kelimelerin yer alması pop yazını incelemek açısından önemlidir. Alman edebiyatında pop yazının temsilcisi olan ve bugüne kadar çok fazla ele alınmayan Rolf Dieter Brinkmann, şiirlerinde pop yazın öğelerini barındırmış ve bu akımın örneklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın pop yazın incelemeleri için bir yenilik getirmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kuramsal bölümünde pop yazın kavramı irdelenmeye çalışılmıştır. Şiir incelemelerinde özellikle ülkemizde pop yazını ve Rolf Dieter Brinkmann hakkında pek bir çalışma bulunmaması ve de pop yazın unsurlarının günümüzde güncel olması, çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Uygulama bölümünde ise şairin şiirlerinden üç tanesi biçim ve içerik yönünden çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu şiirlerde bulunan pop yazın öğeleri yorumlama tekniği kullanılarak açıklanmıştır. Bu konunun ele alınmasının amacı, Alman yazınında R. D. Brinkmann'ın pop yazını temsilcisi olarak nasıl ve ne şekilde yer aldığıdır. Ayrıca Brinkmann örneğinde pop yazını ürünü olarak şiirlerinin incelenerek yorumlanmasıdır.  Bu bakımdan çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara da ışık tutması beklenmektedir.

POP WRITING AS COUNTER ARGUEMENT: SAMPLE OF ROLF DIETER BRINKMANN

The pop-literature, that emerged with anti-war and spread to every country over time, has taken its place as a counter argument in the world of literature with the great influence of communication means. The people, who were tired after the war, needed innovations and this literature trend was supported especially by the young population of the country. The freedom was at the forefront in writings, writers and poets have created their work without any rule. This state of irregularity is most evident in poems. The pop-literature items are very common in poems. It is important in terms of examining pop literature which includes the unqualified words, sometimes just a word, or words that evoke the period. Rolf Dieter Brinkmann, a representative of pop literature in German literature who was not deeply explored today, has kept pop songs in his poems and ensured the emergence of samples of this genre. For this reason, this study is aimed at introducing novelty for the analysis of pop literature texts. In the theoretical part of the study it was tried to be examine the concept of pop literature. The absence of much work in poetry examinations about pop writing and Rolf Dieter Brinkmann, especially in our country, and the currently of pop typography elements, creates the starting point of the work. In the application section three poems of this poet were tried to be investigated in terms of form and content. The items, which are found in these poems, have been explained by using the interpretation technique. The purpose of this study is how and in what way Rolf Dieter Brinkmann was proposed by a representative of pop literature. In addition, Brinkmann regards poetry as a product of pop literature. It is expected that the work in this way also will sheds light on the work to be done in the future.

Kaynakça

Adler, H. (1994). Mediating the Mediation: Rolf Dieter Brinkmann’s Concept of the Aesthetic Subject. Reinhold Grimm, Jost Hermand (Ed.), High and Low Cultures. German Attempts at Mediation içinde (95-106). The University of Wisconsin Press: England.

Asutay, H. (2001). Gençliğin Dili. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 1-21.

Biendarra, A. S. (2012). Germans Going Global. Berlin: De Gruyter.

Bohn, W. (1993). Apollianiere, Visual Poetry, and Art Criticism. USA: Associated University Press.

Bohn, W. (2011). Reading Visual Poetry. UK: Fairleigh Dickinson University Press. Brinkmann, R. D. (1994). Künstliches Licht. Lyrik und Prosa. Stuttgart: Reclam.

Erkayhan, Ş. (2011). 1960 Sonrası Almanya’da Türk Sanatçılar: Göç ve Kültürel Kimlik. Druck und Verlag: Lulu.

Ewerett, W. (1999). The Beatles as Musicians: Revolver Through the Anthology. New York: Oxford University Press.

Ernst, T. (2001). Popliteraur. Hamburg: Rotbuch.

Forget, T. (2003). The Rolling Stones. New York: The Rosen Publishing Group.

Geissler, R. (1964). Dekadenz und Heroismus: Zeitroman und völkisch- nationalsozialistische Literaturkritik. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

Gemünden, G. (1998). Framed Visions: Popular Culture, Americanization, and the Contemporary German and Austrian Imagination. America: The University of Michigan Press.

Hecken, T. (2012). Gedicht auf einen Lieferwagen u.q. Jan Röhnert, Gunter Geduldig (Ed.), Rolf Dieter Brinkmann. Seine Gedichte in Einzelinterpretationen içinde (151-154). (Band 1). Berlin: De Gruyter.

Hecken, T., Kleiner, M. S. & Menke, A. (2015). Popliteratur: Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.

Polat, N. (2009). Alman Yazınından Bir Pop Örneği: Neumeister’de ‘Techno Sound’un Yazıdaki Kozmosu. Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 1 (21) 59-75.

Röhnert, J., Geduldig, G. (2012). Rolf Dieter Brinkmann. Seine Gedichte in Einzelinterpretationen. (Band 1). Berlin: De Gruyter.

Schäfer, J. (2003). Mit dem Vorhandenen etwas anderes als das Intendierte machen. Schäfer J. Arnold (Ed.), Rolf Dieter Brinkmanns poetologische Überlegungen zur Pop-

Literatur Pop- Literatur, Text+Kritik, Zeitschrift für Literatur içinde (69-80). Sonderband: Richard Boorberg Verlag.

Schnoor, R. (2004). Between Private Opinion and Official Pronouncement. Detlef Junker (Ed.), The United States and Germany in Era of the Cold War, 1945-1990. A Handbook içinde (519- 527). (Volume 2). UK: Cambridge University Press.

Schumacher, E. (2004). In case of Misunderstanding, Read On!: Pop as Translation. Agnes C. Mueller (Ed.), German Pop Culture How “American” Is It? içinde (113- 129). America: The University of Michigan Press.

Späth, S. (1989). Rolf Dieter Brinkmann. (Bd. 254). Stuttgart: J. B. Metzler. TDK (2018). www.tdk.gov.tr (Erişim: 14.04.2018)

Tillmann, M. (2013). Popüläre Musik und Pop- Literatur. Zur Intermedialität literarischer und musikalischer Produktionsästhetik in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: Transcript Verlag.

Uhlig, A. (2008). Die deutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre. Theoretische Väter, ideologische Entwicklung und Denkmuster der ‘68er. Norderstedt: Grin Verlag.