İNTERNET VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK SAYGISI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İnternet ve akıllı telefon bağımlılığı gelişen teknoloji ile birlikte psikoloji alan dizininde sıklıkla incelenen konuların başında gelmiştir. Sürekli internet ve akıllı telefon başındaki bireyler toplumdan uzaklaşmakta ve yalnızlaşmaktadır. Bu durum bireylerin kendilerine olan saygılarında da azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yapılan çalışmada ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Bu amaçla yürütülen çalışmaya 137’si kadın ve 93’ü erkek olmak üzere 230 kişi katılmıştır. Katılımcılara içeriğinde; demografik veri formu, akıllı telefon bağımlılığı ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği’nin bulunduğu anket formu uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda akıllı telefon bağımlılığı ile benlik saygısı ölçeği toplam puanlar arasında negatif, orta düzeyde ve anlamlı; telefon bağımlılığı ile yalnızlık ölçeği toplam puanları arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir korelasyon katsayısı elde edilmiştir. İnternet bağımlılığı ile benlik saygısı ölçeği toplam puanlar arasında negatif, orta düzeyde ve anlamlı bir korelasyon katsayısı; internet bağımlılığı ile yalnızlık ölçeği toplam puanlar arasında pozitif, orta düzeyde anlamlı bir korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. İnternetin kişi için önemi, benlik saygısı ve yalıtılmışlık akıllı telefon bağımlılığını yordamaktadır. İnternetin kişi için önemi, benlik saygısı, yaş ve yalıtılmışlık internet bağımlılığını yordamaktadır.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SMARTPHONE ADDICTION AND INTERNET ADDICTION AND SELF-ESTEEM AND LONELINESS

Internet and smart phone addiction has been one of the most frequently studied topics in the psychology field index along with the developing technology. Individuals who constantly interest internet and smart phone move away from society and become lonely. This leads to a decrease in the respect of individuals for themselves. The aim of this study is to examine the relationship between smart phone and Internet addiction and self-esteem and loneliness. In this study, relational screening model was preferred. For this purpose, 230 people, 137 of whom were female and 93 of them were male, participated in the study. Demographic data, Smart Phone Addiction Scale, Young Internet Addiction Test Short Form, Rosenberg Self Esteem Scale and UCLA Loneliness Scale were applied to the participants. The results of the correlation analysis, positive, low and significant correlation coefficient between smart phone addiction and self-esteem scale total scores, and negative, moderate and significant correlation coefficient between smart phone addiction loneliness subscale total scores was found. Between internet addiction and self-esteem scale total scores positive, moderate and significant correlation coefficient; between internet addiction and loneliness scale total scores positive, moderate and significant correlation coefficient was calculated. The importance of the internet for the person, self-esteem and the isolation have been found to be predictive factors for smart phone addiction. The importance of the internet for the person, self-esteem, age and the isolation have been found to be predictive factors for internet addiction.

Kaynakça

Aktaş, Hasret ve Yılmaz, Nurcan, “Üniversite Gençlerinin Yalnızlık ve Utangaçlık Unsurları Açısından Akıllı Telefon Bağımlılığı”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt 3, 2017.

Bianchi, Adriana ve Phillips, James, “Psychological Predictors Of Problem Mobile Phone Use”, Cyberpsychology & Behavior, Cilt 8, Sayı 1, 2005.

Choliz, Mariano; Vıllanueva, Valdes ve Choliz, Marcos Charles, “Girls, Boys and Their Mobile: Use, Abuse (And Dependence) Of The Mobile Phone İn Adolescence”, Revista Espanola De Drogodep, Cilt 34, 2009.

Cooley, Charles Holton, Human Nature and The Social Order. New York: Free Press, 1956.

Coopersmıth, Stanley, “A Method For Determining Types Of Self-Esteem”, The Journal Of Abnormal And Social Psychology, Cilt 59, Sayı 1, 1959.

Çakır, Özlem ve Ebru, Oğuz, “Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri İle Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2017.

Çuhadaroğlu, Füsun, “Adolesanlarda Benlik Saygısı”, Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 1986.

Demir, Ayhan, “UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği”, Psikoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 23, 1989.

Demirci, Kadir; Orhan, Hikmet; Demirdas, Arif; Akpınar, Abdullah ve Sert, Havva, “Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Cilt 24, Sayı 3, 2014.

Ergin, Ahmet; Uzun, Süleyman Utku ve Bozkurt, Ali İhsan, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler”, Pamukkale Tıp Dergisi, Cilt 3, 2013.

Kahyaoğlu Sut, Hatice; Kurt, Seda; Uzal, Özge ve Özdilek, Saadet, “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal ve Eğitim Hayatına Etkisi”, Avrasya Aile Hekimliği Dergisi, Cilt 5, 2016.

Karagülle, Ayşegül Elif ve Çaycı Berk, “Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Cilt 4, Sayı 1, 2014.

Karaman, Mustafa Kemal ve Kurtoğlu, Meltem, “Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri”, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Cilt 4 Sayı 2, 2009.

Kutlu, Mustafa; Savcı, Mustafa; Demir, Yasin ve Aysan, Ferda, “Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri ve Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Cilt 17 Sayı 1, 2016.

Kwon, Min; Lee, Joon-Yeop; Won, Wang-Youn; Park, Jae-Woo; Min, Jung-Ah; Hahn, Changtae; Gu, Xinyu; Choi, Ji-Hye ve Kim, Dai-Jin, “Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS)”, Plos One, Cilt 8, Sayı 2, 2013.

Meral, Dursun, “Orta Öğretim Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlık, Yaşam Doyumu ve Bazı Kişisel Özellikler Bakımından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan, 2017.

Mert, Abdullah ve Özdemir, Gizem, “Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 8, 2008.

Minaz, Ali ve Bozkurt, Özlem Çetinkaya, “Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 9, 2007.

Morahan-Martın, Janet ve Schumacher Phyllis, “Loneliness and Social Uses Of The Internet”, Computers in Human Behavior, Cilt 19, Sayı 6, 2003.

Önler, Ebru ve Yılmaz, Aytül, “Cerrahi Birimlerde Yatan Hastalarda Uyku Kalitesi”, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, Cilt 16, Sayı 62, 2008.

Özbay, Bilge Kağan ve Öncel, Osman Alihan, “Telefon Amblemlerimize Ne Kadar Bağlıyız?”, cilt 8, 2017.

Panicker, Jayashree ve Sachdev, Ritika, “Relations Among Loneliness, Depression, Anxiety, Stress And Problematic İnternet Use”, International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, Cilt 2, Sayı 9, 2014.

Pawlıkowskı, Mirko; Altstötter-Gleıch, Christine ve Brand, Matthias, “Validation And Psychometric Properties Of A Short Version Of Young’s Internet Addiction Test”, Computers In Human Behavior, Cilt 29, Sayı 3, 2013.

Reisoğlu, İlknur; Gedik, Nuray ve Göktaş, Yüksel, “Öğretmen Adaylarının Özsaygı ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Problemli İnternet Kullanımıyla İlişkisi”, Eğitim ve Bilim, Cilt 38, Sayı 170, 2013.

Rosenberg, Morris, “Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)”, Acceptance And Commitment Therapy Measures Package, Cilt 61, 1965.

Russell, Dan; Anne Peplau Letitia ve Ferguson, Mary Lund, “Developing A Measure Of Loneliness”, Journal Of Personality Assessment, Cilt 42, Sayı 3, 1978.

Seyhan, Derya ve Zincir, Handan, “Tutuklu Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Aile Özelliklerinin İncelenmesi ve Aralarındaki Korelasyonun Belirlenmesi”, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Cilt 11, Sayı 5, 2009.

Süler, Melek, “Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyine Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2016.

Sümer, Nebi ve Şendağ, Meltem Anafarta, “Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı”, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 24, Sayı 63, 2009.

Yılmaz Ercan ve Altınok Vicdan, “Okul Yöneticilerinin Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi”, Educational Adminitration, Theoryvand Practise, Cilt 15, Sayı 59, 2009.

Yılmaz, Ercan ve Altınok, Vicdan, “Okul Yöneticilerinin Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi”, Educational Adminitration, Theoryvand Practise, Cilt 15, Sayı 59, 2009.

Young, Kimberly, Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery, New York: John Wiley & Sons, 1998.

Takao, Motoharu; Takahashı, Susumu ve Kıtamura, Masayoshi, “Addictive Personality And Problematic Mobile Phone Use”, Cyberpsychology & Behavior, Cilt 12, Sayı 5, 2009.

Tözün, Mustafa, “Benlik Saygısı”, Actual Medicine, Cilt 18, Sayı 7, 2010.