İNTERAKTİF HARİTA SINAVLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

21. yüzyılda hayatın her alanında insanların karşısına çıkan bilgisayar teknolojileri birey ve toplum hayatında önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin birey ve toplum hayatında etkilediği alanlardan biri de muhakkak ki eğitimdir. Akademik olarak yürütülen birçok çalışmada bilgisayar teknolojilerinin kullanımının tüm alanlarda eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde olumlu neticeler doğuracağı dile getirilmektedir. Ancak sahası, ilgi alanları, amacı, yöntemleri ve kullandığı materyaller dikkate alındığında coğrafyanın bilgisayar teknolojilerinde gerçekleştirilen gelişmelerden birçok disipline göre daha fazla yararlanabileceği söylenebilir. Bu çalışmada coğrafya öğretiminde önemli bir yer tutan haritalar ile bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan interaktif harita sınavı yazılımlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013 - 2014 öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği dersini alan 152 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler tekrarlı ölçümler için çift yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler için t testi aracılığıyla çözümlenmiştir.Araştırmanın bulgularından hareketle coğrafya öğretiminde interaktif harita sınavlarının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı söylenebilir

THE IMPACT OF INTERACTIVE MAP TEST ON LEARNERS ACADEMIC ACHIEVEMENT

Computer technologies, which people encounter in every section of their lives in the 21st century, give rise to several significant changes in the individual and social life. One of the fields which is influenced by the computer technologies is certainly education. It is argued that the use of the computer technologies in many studies conducted academically will yields positive results in all fields for the realization education and teaching. However, when the fields, domains of interest, aim, methods and the material are taken into consideration, it can be argued that geography can benefit from the development brought by the computer technologies more than any other disciplines. In the present study, the effects of interactive map test software, emerging from the joint use of maps, which constitute a significant place in the geography education and computer technologies on the academic success of the learners were investigated. The sample group of the study is 152 university students taking Turkish Geography and Geopolitics in the department of Classroom Teaching in Faculty of Education in 2013-2014 educational terms in Cumhuriyet University. SPSS 18.0 program was used for the analysis of the data collected in the present study. The obtained data were analyzed by means of two-way analysis of variance for there surveys and of t test for independent samples. According to the findings of the study, it can be suggested that the use of interactive map tests in geography teaching improves the academic success of the learners