İMALAT İŞLETMELERİNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME KRİTERLERİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada yeni ürün geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla daha önce yeni ürün geliştirmiş 141 firmanın ürün geliştirme, satış ve pazarlama departmanlarında görevli yetkililer ile 378 adet anket düzenlenmiştir. Elde edilen veriler ve Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi ile yeni ürün geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken kriterlerin önem dereceleri ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonucunda sırasıyla Üretim Maliyeti, Fire Miktarı ve Ürün Güvenilirliği kriterleri, yeni ürün geliştirme için en önemli kriterler olarak tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taramasında, bu çalışmada olduğu gibi yeni ürün geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken kriterlerin önceliklendirilmesine yönelik başka bir çalışmaya rastlanmamıştır.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT CRITERIA IN MANUFACTURING ENTERPRISES: CASE OF KARADENIZ REGION

In this study, it is aimed to determine the importance of the criteria to be considered in the new product development process. For this purpose, surveys were conducted in 141 enterprises that have developed at least one new product before. 378 surveys were conducted with officials in product development, sales and marketing departments. Using the obtained data, the Analytical Hierarchy Process method has been utilized the importance of the criteria to be considered in the new product development process. As a result of the study, respectively, Production Cost, Wastage Quantity and Product Reliability criteria have been identified as the most important criteria for new product development.  In the comprehensive literature review, there was no other study has been determined on prioritizing the criteria that should be considered in the new product development process as it is in this study.

Kaynakça

Abdolmaleki, K. ve Ahmadian, S. (2016). “The Relationship Between Product Characteristics, Customer And Supplier Involvement And New Product Development”. Procedia Economics and Finance, 36, 147-156.

Aka, S.Ç. (2015). Mermer Sektöründe Stratejik Oryantasyonlar, Teknolojik Yenilikçilik ve Yeni Ürün Geliştirme, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Barney, J.B. (2001), “Resource-Based Theories of Competitive Advantage: A Ten-Year Retrospective on the Resource-Based View”, Journal of Management, 27(6), 643-650.

Bowen, H.K., Clark, K.B., Holloway, C.A. ve Kent, H. (1994). The Perpetual Enterprise Machine: Seven Keys to Corporate Renewal Through Successful Product and Process Development, New York: Oxford University Press. Cengiz, E., Ayyıldız, H. ve Kırkbir, F. (2005). “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24,133-147.

Çavuşoğlu, A. (2012). İMKB’de İşlem Gören Dokuma Sanayi Şirketlerinin Finansal Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dağdeviren, M., D. Akay ve Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(2), 131-138.

DoD. (2001). System Engineering Fundamentals, Supplemantary Text, Systems Management College.

Erdal, H. (2014). Mühimmat Dağıtım Ağı Optimizasyonu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gorchels, L. (2003). Product Manager's Field Guide: Practical Tools, Exercises and Resources for Improved Product. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Companies.

Gündüz Balpetek, F., Alay, E., Özdoğan, E. (2012). “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Tekstil Sanayi Etkisi”, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 6(2), 28-40.

Güzel, D., Erdal, H. ve Acar, E. (2015). “Kolluk Kuvvetlerinin Hizmet Üretim Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Bütünleşik Araç Atama Modeli”, The Journal of Academic Social Science Studies, 40, 463-483.

Harmancıoğlu, N. (2012). “İnovasyon Süreci: Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon Literatürünün Teorik Meta Analizi”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-29.

Ibusuki, U. VE Kaminski, P.C. (2007). “Product Development Process With Focus on Value Engineering and Target Costing: A Case Study In An Automotive Company”, International Jorunal Of Production Economics, 105(2), 459-474.

Kotler, P. (1991). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 7th ed., New Jersey: Prentice Hall.

Lau, A.K. (2011). “Supplier and Customer Involvement on New Product Performance: Contextual Factors and An Empirical Test From Manufacturer Perspective”. Industrial Management & Data Systems, 111(6), 910-942.

Liua, P-L, Wen-Chin, C. ve Chih-Hung, T. (2005). “An Empirical Study on The Correlation Between The Knowledge Management Method And New Product Development Strategy On Product Performance In Taiwan's Industries”, Technovation, 25, 637-644.

Loch, C. ve Kavadias, S. (2008). Handbook of New Product Development Management, 8th ed., USA: Elsevier.

Lynn. G.S., Kate, D., Abel, W.S. ve Valentine, R.C.W. (1999). “Key Factors in Increasing Speed to Market and Improving New Product Success Rates”, Industrial Marketing Management, 28, 319-326.

Öç, B. (2013). Sürdürülebilir Tasarım: Ürün Tasarımı ve Üretimi Temelinde Malzemelerin Geri Dönüştürülmesi Bilinci. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Saaty, T.L. (2008). “The Analytic Hierarchy and Analytic Network Measurement Processes: Applications to Decisions Under Risk”, European Journal of Pure and Applied Mathematics, 1(1), 122-196.

Saaty, T.L. ve Özdemir, M.S. (2003). “Why the Magic Number Seven Plus or Minus Two”, Mathematical and Computer Modelling, 38, 233-244.

Sanders, N.R. ve Manrodt, K.B. (1994). “Forecasting Practices in US Corporations: Survey Results”, Interfaces, 24(2), 92-100.

Varela, J. ve Benito, L. (2005). “New Product Development Process in Spanish Firms: Typology, Antecedents and Technical/Marketing Activities”. Technovation, 25(4), 395-405.

Yapraklı, T.Ş. ve Erdal, H. (2015). “Bankacılık Sektöründe Pazarlama Karması Elemanlarının Önceliklerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, 38, 481-500.

Yaralıoğlu, K. (2013). Home page. Analitik Hiyerarşi Proses. http://www.deu.edu.tr/userweb/ k.yaralioglu/dosyalar/ Analitik_Hiyerarsi_Proses.doc. Erişim Tarihi: 20 Aralık 2017.