İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA, TRABZON VE GAZİANTEP ÖRNEKLERİ

Artan küreselleşme faaliyetleri, nüfus ve kentleşme oranları sebebiyle kentsel alandan kaynaklanan birtakım sonuçlar, mevsimsel değişikliklerin artmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda, küresel ölçekte önemli bir konu haline gelen iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında, ülkeler çeşitli önlemler almaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu konulara ilişkin olarak Dünyadaki ve Ülkemizdeki farklı uygulama ve politikaların irdelenmesi ile literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, Ülkemizde bu konularda gerçekleştirilen çalışmaların henüz yeni olduğu ve dolayısıyla da, dünyada ağırlıklı olarak yerel yönetimler tarafından hazırlanan Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları’nın ve iklim ile ilişkili ağ yapılanmalarına katılımının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, söz konusu konularda farkındalık oluşturmak ve ileride oluşturulması hedeflenen Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları’nın hazırlanmasına ilişkin illerin mevcut durumlarını tespit etmek amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi yürütülmüş ve 2017 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında, yukarıda bahsi geçen konulara ilişkin olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiş ve 14 il ziyaret edilmiştir.  Bu çalışmada ise, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi uzmanları ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile birlikte ziyaret edilen iller içerisinden örnek alan olarak seçilen Bursa, Trabzon ve Gaziantep İlleri’nde çok farklı kurum ve kuruluşlardan gelen temsilcilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve illerin mevcut durumları ile iklim değişikliği karşısında maruz kaldığı durumlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak ise, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında değerlendirmeler yapılarak; çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Söz konusu konular kapsamında, öncelikle, yerel iklim değişikliği eylem planlarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. 

EVALUATION OF THE CITIES IN TURKIYE IN THE SCOPE OF THE AWARENESS DEVELOPMENT PROJECT ON CLIMATE CHANGE: THE CASES OF BURSA, TRABZON VE GAZİANTEP

Due to increasing globalization activities, population and urbanization rates, some consequences resulting from the urban area, causes the increasing of seasonal changes. In this context, in combating and adapting to climate change, which have become important issues on a global scale, countries are taking various measures. In this direction, regarding these subjects, by examining different practices and policies in the world and our country, literature review has been done. As a result of the literature review, the studies carried out in these issues in our country are still new and hence, the Local Climate Change Action Plans, prepared mainly by local governments, and participation in climate-related network structures was found to be inadequate. In this framework, in the said subjects, in order to create awareness and determine the current situation of the cities regarding the preparation of the Local Climate Change Action Plans, which have targetted to create in the future, The Awareness Development Project On Clımate Change, was carried out and completed in 2017 by Ankara Yıldırım Beyazıt University and Republic of Turkey Ministry of Environment and. Urbanisation. Within the scope of the Project, a variety of activities have been carried out with regard to combating climate change and adapting to climate change and 14 Provinces were visited. In this study, with face-to-face interviews with experts from the Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization Climate Change Office, in Bursa, Trabzon and Gaziantep Provinces selected as samples from the visited Provinces, face-to-face interviews were made with representatives from many different institutions and organizations, and the current situations of the cities and situations in which cities are exposed to climate change have been determined. As a result, on the subjects of combating and adaptation to climate change, evaluations and various suggestions were made. Within the scope of the subjects, primarily, local climate change action plans need to be prepared urgently.

Kaynakça

Climate Funds, https://climatefundsupdate.org/listing?cv=1, (23.05.2018)

European Commission, Science for Environment Policy, In-Depth Report: Indicators for Sustainable Cities, Issue 12, November 2015.Fitzgerald J., Competitive Cities and Climate Change, OECD Conference Proceedıngs, Chapter 7: Cıtıes, Climate Change and Urban Economıc Development, Milan, Italy 9-10, Ss.147-170, October 2008.

İDDK, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Türkiye’nin Durumunu Değerlendirmeye Yönelik Rapor (Değerlendirme Raporu), Ankara, Aralık 2009.

İDHYKK- İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Teşkilat Yapısı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web Sitesi, http://iklim.csb.gov.tr/, (05.05.2018).

“İklim Ağı Kuruldu”, TEMA Vakfı Web Sitesi, http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/entitialfocus.aspx?primary_id=177&type=155&target=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial, (19.07.2018).

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi, http://www.dsi.gov.tr/docs/iklim-degisikligi/iklim-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-ve-hava-y%C3%B6netimi-koordinasyon-kurulu-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-gruplar%C4%B1.pdf?sfvrsn=0, (05.05.2018).

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web Sitesi, http://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/webmenu/webmenu12632.pdf, (05.05.2018).

Kern K. and Alber G., Competitive Cities and Climate Change, OECD Conference Proceedıngs, Chapter 8: Governing Climate Change In Cities: Modes Of Urban Climate Governance In Multi-Level Systems, Milan, Italy 9-10, Ss.171-196, October 2008.

Ministry of Interior-Hungary, VATI Hungarian Nonprofit Ltd. for Regional Development and Town Planning, Climate-Friendly Cities – A Handbook on the Tasks and Possibilities of European Cities in Relation to Climate Change, Ministry of Interior, Hungary –VATI, Budapest, 2011.

Tamer N.G. ve Moradi M., Bursa Örneğinden Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Cilt:27, Sayı:1, ISSN: 1300-7319, Ss.26-37, 2017.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İklim Değişikliği 5.Bildirimi, 2013.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi, 2016.

Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S.A., Oğur R. ve Güler Ç., Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri, Gata Çevre Sağlığı BD. ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD., ISBN:1307-9649, Ankara, 2005.

Raddatz C., The Wrath of God: Macroeconomic Costs of Natural Disasters, ,The World Bank Policy Research Working Paper 5039, 25 March 2009.

TÜİK Web Sitesi, Sera Gazı Emisyon İstatistikleri-2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27675, (06.06.2016).

UCCRN Urban Climate Change Research Network Center for Climate Systems Research, Earth Institute, Columbia University, Climate Change and Cities First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, 2011.

UN-HabitatGuiding Principles for City Climate Action Planning, 2015.

UNFCCC, Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation In Developing Countries, 2007.

World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas, UN Web Site, http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html, (20.05.2018).

WWF, Freezing Climate Change, WWF Posıtıon Statement – Climate & Energy Package, Jobs And The Climate & Energy Package, Climate Protection Creates EU Employment, September 2008.