I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOLDA AVUSTURYA- MACARİSTAN İLE SIRBİSTAN İHTİLAFI

Öz Avusturya-Macaristanile Sırbistan ilişkilerinde, 1878 tarihli Berlin Antlaşması önemli birbaşlangıç oluşturur. Bu münasebetler 1903’te Sırbistan’da KarayorgeviçHanedanı’nın yönetime geçmesine kadar olumlu yönde seyreder. Bu tarihten sonra,Sırbistan’ın Avusturya-Macaristan’a karşı izlediği siyaset farklı yöndegelişir. 1908’de Avusturya-Macaristan’ın çok sayıda Sırp’ın yaşadığı ve Sırbistaniçin “Büyük Sırbistan” devletinikurma yolunda büyük önem arz eden Bosna-Hersek’i işgali, iki ülkemünasebetlerinde kırılmaya sebebiyet verir. 1914 yılının Haziran ayındagerçekleşen Saraybosna cinayeti ise iki devlet arasındaki ipleri koparır ve buolay, I. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyen gelişme olur. Bu çalışma, I. DünyaSavaşı’na giden yolda iki ülke arasındaki ihtilafı ortaya koymayıamaçlamaktadır. 

Kaynakça

BOA(Başbakanlık Osmanlı Arşivi)

Gazeteler; İkdâm, Tanîn, Peyâm-ı Sabah

Andonyan, Aram, Balkan Savaşı, 2. Baskı, Aras Yayıncılık, İstanbul 2002.

Avusturya ve Macaristan Hükümeti ve Ordusu, Dersaadet Mahmud Bey Matbaası, 1331.

C. Hall, Richard, Balkan Savaşları, (Çev. M.Tanju Akad), 1. Basım, Homer Kitabevi, İstanbul 2003.

Glenny, Misha, Balkanlar 1804-1999, (Çev. Mehmet Harmancı), Sabah Kitapları, I. Baskı, İstanbul 2001.

Helfferıch, Karl, (Çev. H.A.N), Büyük Harbin Evveliyatı, Matbaa-i Amire, İstanbul 1341.

Özkan, Ayşe, Miloş’tan Milan’a Sırp Bağımsızlığı (1830-1878), IQ Yayınları İstanbul 2011.

Özkan, Ayşe, Bağımsızlıktan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığına Sırplar (1878-1918), IQ Yayıncılık, İstanbul 2013.

Jelavıch, Barbara, Balkan Tarihi 2, 3. Baskı, Küre Yayınları, İstanbul 2009.

Karaca, Taha Niyazi, Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yolda Kara El Grubu ve Franz Ferdinad'a Suikasd", 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, ss.95-105.

Karal, Enver Ziya, İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), C. IX, TTK Basımevi, Ankara 1996.

Renouvın, Pierre, Birinci Dünya Savaşı, (Çev. Adnan Cemgil), ty.

Süleyman Nazif, İki İttifakın Tarihçesi, İttifak-ı Müselles-İttifak-ı Müsennâ, Muhtar Halid Kitaphanesi, 1330.

Uçarol, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul 1995.