HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİN ÖĞRENME UYGULAMALARI

Bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşam becerilerinden öz yönetim becerilerinin geliştirilmesinde etkin öğrenme uygulamalarının etkisini belirlemektir. Karma modele göre desenlenen araştırmada gömülü yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Eskişehir ilindeki bir ilkokulun üçüncü sınıf şubelerinden ikisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, deney grubunda 36 ve kontrol grubunda 36 öğrenci olmak üzere 72 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Hayat Bilgisi dersi, özyönetim becerilerini temel alan etkin öğrenme yöntem ve teknikleri bağlamında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, öz-yönetim becerileri ölçeği ve görüşme ile toplanmıştır. Öz-yönetim becerileri ölçeği araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde t testinden, nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bulgularına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öz-yönetim becerileri ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre Hayat Bilgisi dersinde, etkin öğrenme yaklaşımının öğrencilerde özyönetim becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerde öz-yönetim becerilerinin gelişimine ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak için öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğrenciler öz-yönetim becerilerine yönelik okulda ve okul dışında, günlük yaşamlarında da öz-yönetim becerilerini işe koştuklarını belirtmişlerdir

ACTIVE LEARNING PRACTICES ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ LIFE SKILLS IN LIFE SCIENCE COURSE

The purpose of this research is to determine the effect of active learning practices on the development of self-management skills, which is among the students’ life skills. The research has been designed using mixed model where embedded semi-experimental pattern was used. Within the research, Life Science course has been conducted according to active learning method and techniques, which were based on self-management skills. The study has been conducted during the spring semester of 2014-2015 academic years, in a 3rd grade classroom of a primary school located at Eskişehir. 36 students participated in the experimental group in the research. Also 36 students participated in the research in the control group. Data of the research were collected through self-management skills scale, semistructured interview. Self-management skills scale was developed by the researchers. Students in experimental group are interviewed. While analyzing the data, t-test was used for quantitative data and descriptive analysis was used for qualitative data. A significant difference has been observed between pre and post-test scores that test and control group students achieved from self-management skills scale; therefore it has been concluded that active learning approach of Life Science course enhances students’ self-management skills. During the interviews conducted to reveal the opinions of the students about the development of their self-management skills, students stated that they were running self-management skills both in school and in their daily life outside school

Sayfa 1.1705090999603 Saniyede Yüklendi