GÜNLÜK YAŞAMDAKİ FEN OLAYLARININ BİLGİ TEMELLİ YAKLAŞIM DÜZEYLERİNİN TOPLUMSAL BAZI DEĞİŞKENLER AÇIŞINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, insanların günlük yaşamdaki fen olaylarının bilgi temelli yaklaşım düzeylerinin toplumsal bazı değişkenler açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu bilgilerin ölçülmesi amacıyla ilköğretim okullarında görev yapan bir grup fen ve teknoloji öğretmenlerinin yardımlarıyla 37 sorudan oluşan madde havuzu oluşturuldu. Hazırlanan maddelere ilişkin uzman görüşü alınmış ve araştırmanın amacına uygun olduğuna karar verilen maddelerden oluşan deneme formu hazırlandı. Geliştirilen form ön incelemeden geçirilerek soruların anlaşılır olup olmadığı tespit edilmeye çalışıldı. Ölçme aracının güvenirliğini ve geçerliğini tespit etmek amacıyla ön deneme çalışması yapılmış ve ilk taslak formunun uygulanmasından elde edilen veriler üzerinde ölçek geliştirme istatistikleri olarak rit (madde-total korelasyon) ve rir (madde-remainder) katsayıları hesaplanarak dört madde manidar bulunmamıştır. Maddelerinde ayırt etme gücünü sınamak amacıyla üst ve alt çeyrekler arası t testi uygulanmış, bu analize göre bir madde manidar bulunmayarak tüm manidar bulunmayan maddeler ölçekten çıkarıldı. Bu iki yöntemle yapılan madde analizine göre ölçeğin son halini oluşturmuş ve ölçeğin Cronbach ve Rulon katsayıları sırasıyla 0,85 ve 0,87 olarak bulundu. Hazırlanan bu ölçeğe göre günlük yaşamdaki bazı fen olaylarının bilgi temelli yaklaşım düzeylerinin toplumsal bazı değişkenler açısından incelenmesi sağlandı

INVESTIGATION IN TERM OF SOME SOCIAL VERIABLES OF LEVEL OF KNOWLEDGE BASED APPROACH FOR SCIENCE EVENTS IN LIFE

The purpose of this study is based on investigation in term of some social veriations of level of knowledge based approach for science events in life. In order to develop the scale, an item pool of 37 questions has been created with the assistance of a group of science and technology teachers of secondary schools. An expert opinion has been asked and an experiment form has been prepared with the items determined to be appropriate for the goal of the research. The developed form has been pre-examined in order to ascertain whether the questions are understandable or not. To determine the reliability and validity of the assessment instrument, a pre-experiment study has been done and total correlation coefficient and item-remainder correlation coefficient have been calculated for the scale development statistics on the data gathered from the implementation of the first draft form, and four items have not been found to be significant. In order to check over the discriminative power of items, t test has been applied between upper and lower quarters and according to this analysis, one item has not been found to be significant, and all the unsignificant items have been removed from the scale. According to the item analysis done with these two methods, the final version of the scale has been created and Cronbach’s and Rulon’s coefficients have been found to be 0.85 and 0.87, respectively. Prepared according to this scale; Knowledge-based approach of science in daily life events were allowed to examine in term of some social variables.