FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının inisiyatifi ile kapsayıcı eğitime doğru bir trend başlatılmaktadır. Öğretmenlerden yakın gelecekte heterojen ortamlarda eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim yaklaşımlarını değiştirmeleri söz konusu olabilecektir. Bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterliklerini ölçmek için Farklılaştırılmış Öğretim Öz-yeterlik Ölçeği geliştirilmesidir. Çalışmaya 361 son sınıf öğrencisi öğretmen adayı katılmıştır. Ölçek şu beş aşamada geliştirilmiştir: Maddelerin geliştirilmesi, görünüş ve kapsam geçerliliğinin sağlanması, pilot uygulamanın yapılması, uygulamanın yapılması, yapı geçerliği ve güvenirliğinin hesaplanması. Sonuçlar ölçeğin oluşturulmuş olan madde havuzuna uygun olarak üç faktörden oluştuğunu göstermiştir. Bunlar, planlama, uygulama ve değerlendirmedir. Ölçek gelecek çalışmalarda öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim ile ilgili yeterliklerini incelemek amacıyla kullanılabilir. 

DEVELOPMENT of SELF-EFFICACY SCALE of DIFFERENTIATED INSTRUCTION

In Turkey, a trend is beginning to start towards inclusive practices by the initiatives of the Ministry of Education. Teachers are beginning to be placed in a position to adapt their instructions to meet the needs of their students in heterogonous settings. The main purpose of the present study was to develop a Self-Efficacy Scale of Differentiated Instruction, which assesses self-efficacy of student teachers with regards to differentiated instruction. A total of 361 senior student teachers who are at the final days at the university participated in the study. The scale was developed through five stages, namely; development of scale items, ensuring content validity, piloting, implementation and factor analysis and reliability. The results show that the scale is composed of three factors that are consistent with the predicted constructs: Planning, teaching practice, assessment. The scale could be used in future research to examine competencies of student teachers in terms of differentiated instruction. 

Kaynakça

Akhtar, M. (2008). What is self-efficacy? Bandura’s 4 sources of efficacy beliefs. Positive Psychology UK. Erişim adresi(15.09.2018): http://positivepsychology.org.uk/self-efficacy-definition-bandura-meaning/

Aktekin, S. (Ed.) (2017). Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı (Yazarlar Öztürk, M., Cengiz, Ş. T., Köksal, H.,&İrez, S.). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York, NY: General Learning Press.

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In Pajares, F., &Urdan, T. (Eds.) Self-efficacy beliefs of adolescents, (pp. 307-337). Connecticut, USA: Information Age Publishing.

Bligh, D. (1998). What's the use of lectures(5th Ed.). Exeter: Intellect.

Büyüköztürk, Ş.,KılıçÇakmak, E., ErkanAkgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). BilimselAraştırmaYöntemleri, Ankara: Pegem.

Cassady, J. C., Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Cross, T. L., Dixon, F. A.,& Pierce, R. L. (2004). The differentiated classroom observation scale.Roeper Review, 26(3), 139-146.

Demir, S.,& Gürol, M. (2017). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı puanlarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Electronic TurkishStudies, 12(14), 121-136.

Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., &Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 111-127.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.,& Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage.

Gibbs, G. (2013). Lectures don't work, but we keep using them, (21.02.2017). Retrieved from: https://www.timeshighereducation.com/news/lectures-dont-work-but-we-keep-using them/2009141.article

Green, S. B.,&Salkind, N. J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: analysing and understanding data. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması (doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Koeze, P. A. (2007). Differentiated instruction: The effect on student achievement in an elementary school (doctoral dissertation). Eastern Michigan University, Ypsilanti, USA.

MEB (2016). Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi. Erişim adresi(01.10.2018): https://pictes.meb.gov.tr/izleme,

MEB (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

MEB (2018). Kapsayıcı eğitim projesi. Erişim adresi(30.08.2018): http://oygm.meb.gov.tr/www/kapsayici-egitim-projesi-inclusive-education/icerik/679.

McBride, B. (2004). Data-driven instructional methods: "One-strategy-fits-all" doesn't work in real classrooms. T.H.E Journal, 31(11), 38-40.

McCoy, J. D.,&Ketterlin-Geller, L. R. (2004). Rethinking instructional delivery for diverse student populations. Intervention in School and Clinic, 40(2), 88-95.

McQuarrie, L., McRae, P., & Stack-Cutler, H. (2008). Differentiated instruction provincial research review. Edmonton: Alberta Initiative for School Improvement.

Pham, H. L. (2012). Differentiated instruction and the need to integrate teaching and practice. Journal of College Teaching & Learning, 9(1), 13-20.

Rock, M., Gregg, M., Ellis, E., & Gable, R. A. (2008). REACH: A framework for differentiating classroom instruction. Preventing School Failure, 52(2), 31–47.

Rose, T. (2017). Ortalamanın sonu. Aynı olmaya değer veren bir dünyada başarılı olmanın yolu(Çeviren: Tufan Göbekçin). İstanbul: Paloma Yayınevi.

Roy, A.,Guay, F.,&Valois, P.(2013). Teaching to address diverse learning needs: Development and validation of a Differentiated Instruction Scale.International Journal of Inclusive Education, 17(11), 1186-1204.

Özdemir, S. M. (2008). Sınıf Öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.

Öztürk, M.,& Mutlu, N. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde farklılaştırılmış öğretime yönelik öğretmen algıları ve uygulamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2). 379-402.

Santangelo, T., Tomlinson, C. A. (2009). The Application of Differentiated Instruction in Postsecondary Environments: Benefits, Challenges, and Future Directions, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(3), 307-323.

Santangelo, T., &Tomlinson, C. A. (2012). Teacher educators' perceptions and use of differentiated instruction practices: an exploratory investigation, Action in Teacher Education, 34(4), 309-327.

Skaalvik, E. M., &Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99, 611-625.

Tabachnick, B. G.,&Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn& Bacon.

Tieso, C. (2005). The effects of grouping practices and curricular adjustments on achievement. Journal for the Education of the Gifted, 29(1), 60–89.

Tomlinson, C. A.,& Jarvis, J. (2009). Differentiation: Making curriculum work for all students through responsive planning and instruction. In J. S. Renzulli, E. J. Gubbins, K. S. McMillen, R. D. Eckert, & C. A. Little (Eds.), Systems and models for developing programs for the gifted and talented (pp. 599–628). Storrs, CT: Creative Learning Press.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher-efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.

Van Tassel-Baska, J., Quek, C., & Feng, A. X. (2006). The development and use of a structured teacher observation scale to assess differentiated best practice. Roeper Review, 29(2), 84–92. doi:10.1080/02783190709554391

Wertheim, C., &Leyser, Y. (2002). Efficacy beliefs, background variables, and differentiated instruction of Israeli prospective teachers. The Journal of Educational Research, 96(1), 54-63.

Westberg, K. L., Archambault, F., Dobyns, S. M., &Salvin, T. (1993). The classroom practices observation study. Journal for the Education of the Gifted, 16, 120-146.

Yabaş, D.,&Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,37, 201-214.

Sayfa 2.0366451740265 Saniyede Yüklendi