EĞİTİMCİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: BIR VAK’A ANALİZİ

Görsel sanatların, işletmecilik, mühendislik, finans, uygulamalı bilimler, endüstriyel tasarım gibi alanlarda yaygın kullanımı, bu ilişkilendirme üzerine disipliner akademik çalışmaları da arttırmıştır. Burada ele alınan araştırma, öğretmen gelişim teknikleri üzerine yürütücülüğü yapılan Görsel Sanatlar Atölyesindeki gözlemleri analitik bir yaklaşımla raporlamaktadır. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Gelişim etkinlikleri bağlantılı bu alan çalışmasıyla öğretmenlerin görsel sanatlar eğitimi aracılığıyla kendi alanlarında mesleki kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlanmaktaydı. Böylece, eğitimcinin görsel sanatlar eğitimi ile özgüveninin kazandırılması, bu eğitim aracılığıyla kendisine zaman ayırmasının öneminin farkındalığının arttırılması, kişisel motivasyonunu hayatının her alanında gerçekleştirmesi sağlanacaktı. Bu çalışmaya katılan eğitmenlerin, görsel sanatları kullanarak öğrencilerinin mesleki, kültürel ve toplumsal gelişimlerini daha etkin sağlamaları hedeflenmişti. Çalışmanın başında, eğitmenlerin katıldıkları çalıştayın çıktılarını teorik değerlendirme ve mesleki uygulamada kullanabilmelerinin, kendi mesleki alanlarındaki becerilerini geliştirerek verdikleri eğitimin kalitesini yükseltmeye, iyileştirmeye hizmet etmesi öngörülüyordu. Buna ek olarak bu çalışma, görsel sanatların genel eğitim müfredatına katkısınının olup olmadığını araştırmaktadır. Örneklemeye dahil edilen denekler Esenler bölgesinde, ilk-orta düzeyinde farklı disiplinlerde görev yapan sekiz öğretmendir. Bu farklı alanlardan (sınıf, ingilizce, matematik) gelen eğitmenler dört gün süren görsel sanatlar atölyesinde önceden hazırlanan program aracılığıyla bir eğitim almışlardır. Böylece farklı disiplinlerde kullanılan müfredata görsel sanatların kullanılmasının yapabileceği katkılar araştırılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılara, bu proje tabanında, uygulamalı çalışma yöntemine göre öğrenme tekniği, uygulanmıştır. Çalışma, elde edilen veriler bağlamında görsel sanat eğitiminin, deneklerin mesleki ve kültürel gelişimlerine nasıl bir etkisi olduğu sorusunu yanıtlamaktadır. Ek olarak, öğretmen gelişim etkinliklerinde görsel sanatların katkısının ne olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışma ayrıca eğitmenlerin kişisel yetkinliklerinin doğuştan gelen yaratıcılık veya çalışmayla elde edilen yeteneklerle bağlantılı olup olmadığını araştırmaktadır. Bu iki unsurun yaratıcılık bağlamında oranı nedir? Bu tür sorulara cevap aranması çalışmanın alt amaçlarını oluşturmuştur. Söz konusu soruların cevabı sonuç bölümünde tartışılmıştır. 

INSTRUCTOR'S VISUAL ARTS EDUCATION: A CASE STUDY

The widespread use of visual arts in fields such as business, engineering, finance, applied sciences, industrial design has also increased the disciplinary academic work on this association. The research discussed here reports the observations in the Visual Arts Workshop conducted on teacher development techniques in an analytical approach. Within the scope of TÜBİTAK 4007 Science Festivals Support Program, this field study related to Teacher Development activities carried out by Esenler District National Education Directorate was aimed to contribute teachers to develop their professional skills in their fields through visual arts education. In this way, it would be ensured that the educator would gain self-confidence through visual arts education, increase the awareness of the importance of taking the time through this education, and realize his personal motivation in all areas of his life. The aim of this study was to provide the trainers with the help of visual arts to provide their students with more professional, cultural and social development. At the beginning of the study, it is envisaged that trainers will be able to use the outcomes of the workshop they participate in the theoretical evaluation and professional practice by improving their skills in their professional fields and improving the quality of their education. In addition, this study investigates whether visual arts contributes to the overall education curriculum. The subjects included in the sampling are eight teachers who work in different disciplines at the first-middle level in the Esenler region. The instructors from these different fields (class, english, mathematics) received a training program which was prepared in advance in the four-day visual arts workshop. Thus, the contributions that can be made by using visual arts to the curriculum used in different disciplines have been investigated. In this study, the learning technique was applied to the participants according to the applied working method. The study answers the question of how visual art education has an impact on the professional and cultural development of the subjects in the context of the obtained data. In addition, an answer to the question of what the contribution of visual arts is in the teacher development activities is sought. The study also explores whether the personal competences of the instructors are linked to innate creativity or skills acquired through work. What is the ratio of these two elements in the context of creativity? The search for answers to such questions was the sub-objectives of the study. The answer to these questions is discussed in the conclusion section.

Kaynakça

Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yönetimleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Baltacıoğlu, İ.H., 1938. Resim ve Terbiye, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi.

Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007), Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E,. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 11. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Brent, W. (1997). The History Of Art Education, NAEA published. USA.

Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler (İkinci Baskı)., Ankara: Pegem Yayıncılık.

Erbay, M., (2001). Plastik Sanatlar Eğitimi, İstanbul: Marmara Ün.

Gurbetoğlu, A., (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi: İstanbul.

Gruber, H. E. (1989). The Evolving Systems Approach to Creative Work. In D. B. Wallace & H.

Gruber (Eds.), Creative People At Work: Twelve Cognitive Case Studies (pp. 3-24). New York: Oxford University Press.

Işık, E., (1996). Nevrozlar (1. Baskı). Ankara: Baskı Kent Matbaası.

Kırışoğlu, O., (2002). Sanatta Eğitim (İkinci. Baskı)., Ankara: Pegem Yayıncılık

Köknel, Ö., (1987). Zorlanan İnsan / Kaygı Çağında Stres (2. Baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi

Krausse, A-C., (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, İstanbul: Literatür Yayınları. s:73.

Özden, Y., (1998). Eğitimde Yeni Değerler, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özsoy, V., (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yay.

Read, H.. (1974). Sanatın Anlamı, Çevirenler: Ojnal, N.Asgari, İş Bankası Yayınları : 87.

Rosalinda, R., (1995). Art Talk (Teachers Wraparound Edition) (Second ed)., New York: Glencoe/ Mc GRaw-Hill).

San, İ., (1985). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.

San, İ., (2003). Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınları.

San, İ., ve Güleryüz, H., (2004). Yaratıcı Eğitim ve Çoklu Zeka Uygulamaları, Ankara: Artım Yayınları.

Sternberg, R. J. (1997). Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life. New York: PLUME.

Türkdoğan, G., (1984). Sanat Eğitimi Yöntemleri (Resim- İş Öğretimi) İkinci Basım. Ankara: Kadıkoğlu Matbaası.

Varış, F., (1998). Eğitim Bilimine Giriş (1. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınları.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H., (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zimmerman, E. (1999). What Ever Happened to Creativity? A New Focus on the Relationship Between Creativity and Art Talent Development. In The Prospects of Art Education in the 21st century: An İnternational Symposium in Art Education (pp. 277-299). Taichung, Taiwan: Taiwan Museum of Art and Taiwan Art Education Association.

Bartel M. (30 June 2016), yaraticilik-cizim-ve-yetenek-baglantili-mi/amp/ Web:https://www.google.com.tr/amp/s/eflatunplatosu.com/, Erişim tarihi: 3 Kasım 2018.

creativity-skill-talent (10 February 2018), Web: https://www.swordandthescript.com/2018/02/, Erişim tarihi: 15 Ekim 2018.

Crish J. (13 October 2015), talent-vs-hard-work, Web: Erişim tarihi: 6 Ekim 2018.

Eby D.(?), creative-talent-genetics-a-muse-or-hard-work, Web: /http://talentdevelop.com/2658/, Erişim tarihi: 7 Ekim 2018.

hard-work-beats-talent-only-if-talent-doesn-t-work-hard%3famp,Web:https://www.google.com.tr/amp/s/www.psychologytoday.com/intl/blog/the-procrastination-equation/201110/, Erişim tarihi: 21 Ekim 2018.

Öztürk E. (?), Yaratıcılık ve Eğitim, Web: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/115684, Erişim tarihi: 10 Kasım 2018.

Sawyer K. (22 Nowember 2011). hard-work-plus-talent-equals-creativity. Web: https://www.google.com.tr/amp/s/keithsawyer.wordpress.com/, Erişim tarihi: 2 Kasım 2018. Köklü, N., (1993). Eylem araştırması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (2), 357-36

Mercin, L., Alakuş, A.O., (2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 14-20

San, İ., (1984). Çağdaş Sanat Eğitimi. Öğretmen Dünyası Dergisi. 41, 6-9.

San, İ. (1993). Toplumsal Değişme ve Değişen Sanat Eğitimi. Anadolu Sanat Dergisi. 762, 165 -175.

San, İ., (1998). Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler. Milli Eğitim Dergisi. 139, 21-23.

Stinespring, M., (1992). DBAE and Art Critisism, Acedemic Search Premier. EBSCO.

Telli, H., (1980). Yaratıcılığın Peliştirilmesinde Sanat Eğitiminin Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 5 (27), 29-32.

Tuna, S., (2004). Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Güncelliği. Çağdaş Eğitim. 306, 29-40.

Uçan, A., (1995). Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültelerinin Yeniden Yapılanması ve Eğitim Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Anadolu Sanat. 4, 121-142.

Wilson, B., (2003). Of Diagrams and Rhizomes: Visual Culture, Contemporary Art, and the Impossibility of Mapping Content of Art Education. Studies in Art Education, 44(3), 214-229.

Arslan, F. (2014). An Investigation into Student Teacher Concerns: Probable Changes Caused by Methodology Classes and Teaching Practice, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi: Adana.

Dorukan, N. (2009). İlköğretim Kurumlarındaki Görsel Sanatlar Dersinin Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ünalan, Aksoy S., (1999). İlköğretim Okullarında Resim-İş Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Ünlü, Kıraç H., (1999). İlköğretim Okullarında Sınıf Öğretmenlerinin Resim-iş Dersi Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.