DOĞANIN MUHAFAZA EDİLMESİ VE KORUNMASI GEREKLİLİĞİNE İŞARET EDEN ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANLARINDA ÇEVRECİ YAKLAŞIMIN YANSIMALARI

İnsanve doğa arasındaki ilişki her daim dünya edebiyatının ve Türk edebiyatınınyazarları için önemli olmuştur. Ekokritik bağlamda çevreci yaklaşımı benimseyenYaşar Kemal’in Yanan Ormanlarda Elli Gün (1955), Zülfü Livaneli’nin Son Ada(2008), ve Latife Tekin’in Berji Kristen Tales From The Garbage Hills (1984)eserleri çevrecilik bilinci ve korunmasının önemini vurgular. Ekokritikyaklaşımın özellikleri, Amerikan ve Türk ekokritikler ve yaklaşımlaraçıklanacaktır. Böylelikle, bu eserlerdeki çevreci yaklaşımın yansımalarıanaliz edilecektir. Sonuç olarak, eserlerin çevre konularını vurgulayış ve elealış biçimleri ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Doğa, Çevrecilik, Ekokritik, Edebiyat

REFLECTIONS OF ENVIRONMENTALIST APPROACH IN THE CONTEMPORARY TURKISH NOVELS SIGNIFYING THE NEED FOR CONSERVATION AND PROTECTION OF NATURE

Therelation between human and nature has always been significant for authors ofthe world literature and Turkish literature. Yasar Kemal’s Yanan OrmanlardaElli Gün (1955), Zulfu Livaneli’s Son Ada (2008), and Latife Tekin’s BerjiKristin Tales From The Garbage Hills (1984), which embrace the environmentalistapproach in accordance with ecocriticism, signify the importance of creation ofenvironmental awareness and conservation. The characteristics of ecocriticism,American and Turkish ecocritics and approaches will be explained. Thus, thereflection of the environmentalist approach in these works will be analyzed. Finally,the way these works emphasize and deal with environmental issues will berevealed.

Kaynakça

Ayaz, Hüseyin. “Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”.Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı 3/1, 2014.

Barry, Peter. 1995. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester University Press, Manchester, 1995.

Flader, Susan L. and Callicott, J. Baird. The River of the Mother God and Other Essays by Aldo Leopold. University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1991.

Gersdorf, Catrin. Nature In Literary and Cultural Studies: Transatlantic Conversations on Ecocriticism. Rodopi, Amsterdam, 2006.

Glotfelty, Cheryll. The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology. University of Georgia Press, Athens, 1996.

Gun, Günes. 1993. “Review”. Board of Regents of the University of Oklahama. Vol. 67, No. 4, 1993.

Kemal, Yasar. Yanan Ormanlarda Elli Gün. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1970.

Leopold, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford University Press, New York, 1949.

Livaneli, Zulfu. Son Ada. Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.

Meine, D. Curt And Knight, Richard L. The Essential Aldo Leopold: Quotations and Commentaries. Wisconsin University Press, Wisconsin, 2006.

Özdağ, Ufuk. Edebiyat ve Toprak Etiği. Ürün Yayınları, Ankara, 2005.

Tekin, Latife. Berji Kristin Tales From The Garbage Hills. Trans. Ruth C. and Saliha P. Marion Boyars Publishers, London, 1993.

Toska, Sezgin. “Çevre Ve Ekoloji Kavramlarının Ekoeleştirel Ve Kapitalist Söylem Bağlamında İncelenmesi”. Humanitas, Vol 2, Autumn, 2013.

Toska, Sezgin. Eugene O’Neill’ın İmparator Jones Adlı Yapıtına Ekoeleştirel Yaklaşım. (Unpublished Master Thesis). Erzurum Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009.