DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR VE ÇALIŞANLARI AĞIRLAMAK

Son yıllarda sosyal bilimlerin farklı alanlarında birçok çalışmada ağırlama kavramı iktidarın işleyişini ele almak için kullanılmaktadır. Ağırlama ilişkileri; sahiplenme, değer biçme, kısıtlama gibi unsurlarla yakın ilişkilidir. İşletmeler, çalışanlarına konaklama ve yiyecek-içecek sağlayarak ağırlayabilmektedirler. Bu çalışma Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı otellerin çalışanlarını nasıl ağırladıklarını disipline edici iktidar çerçevesinde incelemiştir. Çalışmanın verileri 27 yarı-yapılandırılmış görüşmeye dayanmaktadır. Bu kapsamda, oteller işgücü temini için çalışanlarını işletme koğuşlarında/lojmanlarında ağırlamaktadırlar. Ayrıca, oteller çalışanlarını ağırlayarak, onları yararlı ve itaatkâr kılmayı amaçlamaktadırlar. Bunun için çalışanların gündelik pratikleri, birbirleriyle, yöneticileriyle ve turistlerle olan ilişkileri yönetilmektedir. Otel lojmanlarında kalmak çalışanlar için birçok sıkıntıyı da getirmektedir. Bununla birlikte, çalışanlar gündelik direnişlerle de otellerin ağırlama kurallarını delebilmektedirler. Sonuç olarak, ağırlama pratikleri çalışanların daha uysal ve verimli hale getirilmesinde rol oynamaktadır. 

DISCIPLINARY GOVERNMENT AND PROVIDING ACCOMMODATION FOR EMPLOYEES

Many studies conducted in different fields of social sciences have tried to explain the process of the government with the concept of accommodation. The accommodation relations are closely associated with elements such as; adoption, valuation and restriction. Businesses may accommodate their employees by providing lodging and catering. This study examines the provided accommodation to the employees of the 4 and 5 star hotels in Kuşadası in the framework of disciplinary government. 27 semi-structured interviews form the basis of the data collected in the study. In this context, the hotels provide accommodation for their employees in dormitories/lodgments of the business. Furthermore, the hotels aim to make their employees more beneficial and loyal to them by providing accommodation. For this reason, they control the daily habits of the employees, their relationships with each other, with their managers and with tourists. Living in the hotel lodgments causes a lot of problems for the employees as well. On the other hand, the employees may break the rules of the accommodation with daily resistances. In conclusion, accommodation practices play a significant role in making employees more submissive and productive.

Kaynakça

Aykaç, A. (2009). Yeni işler, yeni işçiler: turizm sektöründe emek. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bulley, D. (2014). Inside the tent: Community and government in refugee camps. Security Dialogue, 45(1): 63-80.

Bulley, D. (2015). Ethics, power and space: International hospitality beyond Derrida. Hospitality and Society, 5(2-3): 185-201.

Candea, M. (2012). Derrida en Corse? Hospitality as scale-free abstraction. Journal of the Royal Anthropological Institute, 18(1): S34-S48.

Cengizkan, A. (der.) 2009. Fabrika’da barınmak: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de işçi konutları. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Chan, J. (2013). A suicide survivor: The life of a Chinese worker. New Technology, Work and Employment, 28(2): 84-99.

Cederholm, E. A. ve Hultman, J., 2010. The value of intimacy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(1), 16–32.

Charmaz, K., 2008. Grounded theory as an emergent method. In: Hesse-Biber, S.N., Leavy, P. (Eds.), Handbook of Emergent Method. The Guilford Press, New York, pp. 155–170.

Courpasson, D. (2017). The politics of everyday. Organization Studies, 38(6): 843-859.

Darling, J. (2013). Moral urbanism, asylum, and the politics of critique. Environment and Planning A: 45. 1785-1801.

de Certau, M. (2008). Gündelik hayatın keşfi – 1. (Çeviren: L. A. Özcan). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Derrida, J. (2000). Hostipitality. Angelaki, 5(3): 3-18.

Di Domenicp, M. ve Lynch, P. A. (2007). Host/guest encountersin the commercial home. Leisure Studies, 26(3): 321-338.

Di Domenicp, M. ve Fleming, P. (2009). It’s a guesthouse not a brothel: Policing sex in the home-workplace. Human Relations, 62(2): 245-269.

Dikeç, M. (2002). Pera peras poros. Theory, Culture and Society, 19(1-2): 227-247.

Fleming, P. ve Spicer, A. (2008). Beyond power and resistance. Management Communication Quarterly, 21(3): 301-309.

Foucault, M. (2005). Büyük kapatılma. (Yayıma Hazırlayan: F. Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, M. (2012). İktidarın gözü. (Yayıma Hazırlayan: F. Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, M. (2013). Güvenlik, toprak, nüfus. (Çeviren: F. Taylan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Foucault, M. (2014). Özne ve iktidar. (Yayıma Hazırlayan: F. Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, M. (2015). Hapishanenin doğuşu. (Çeviren: M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.

Goffman, E. (2014). Total kurumların özellikleri (çeviren: S. Güvenç-Salgırlı), Teorik Bakış, 4, 33-57.

Harrison, D. Ve Lugosi, P. (2013). Tourism Culture(s): The Hospitality Dimension, Tourism Recreation Research, 38(3), 269-279.

Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G., 1985. Naturalistic Inquiry. Sage, California.

Lucas, K., Kang, D. ve Li, Z. (2013). Workplace dignity in a total institution: examining the experiences of Foxconn’s migrant workforce, Journal of Business Ethics, 114(1), 91-106.

Lugosi, P. (2014). Hospitality and organizations: Enchantment, entrenchment and reconfiguration. Hospitality and Society, 4(1): 75-92.

Lynch, P., Molz, J. G., McIntosh, A., Lugosi, P. ve Lashley, C. (2011). Theorizing hospitality. Hospitality and Society, 1(1): 3-24.

Ngai, P. (2007). Gendering the dormitory labor system: production, reproduction, and migrant labor in south China, Feminist Economics, 13(3-4), 239-258.

Ngai, P. ve Smith, C. (2007). Putting transnational labour process in its place: the dormitory labour regime in post-socialist China, Work, Employment and Society, 21(1), 27-45.

Poulin, M., 2010. Reporting on first sexual experience: the importance of interviewer-respondent interaction. Demogr. Res. 22 (11), 237–288.

Pratt, M.G., 2008. Fitting oval pegs into round holes: tensions in evaluating and publishing qualitative research in top-tier North American journals. Organizational Research Methods, 11(3): 481–509.

Ritzer, G. (2007). Inhospitable hospitality? İçinde C. Lashley, P. Lynch ve A. Morrison (Der.), Hospitality: A Social Lens (ss. 129-139). Oxford: Elsevier.

Scott, J. C. (2014). Tahakküm ve direniş sanatları: Gizli senaryolar. (Çeviren: A. Türker). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Shamir, B. (1981). The workplace as a community: the case of British hotels, Industrial Relations Journal, 12(6), 45-56.

Zelizer, V. A., 2009. Intimacy in economic organizations. Research in the Sociology of Work 18, 23–55.