DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ: 2001-2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Küreselleşmenin de etkisiyle ithalat ve ihracattaki genişleme hareketleri ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmektedir. Bu çalışmada uluslararası piyasalarla bütünleşen Türkiye’de dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. 2001Q1-2011Q3 döneminde üçer aylık verilerle GSYİH, ithalat ve ihracat değerleri arasındaki ilişki, Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Daha sonra Johansen eşbütünleşme testi uygulanarak bu değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş ve VAR analizi yardımıyla uzun dönemli ilişki nedensellik olduğu, ayrıca ihracattan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İthalat ve ihracattaki değişimlerin, GSYİH’daki değişimleri açıkladığı görülmüştür

AN CAUSALITY TEST ON FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY 2001-2011

By the globalization period, it has been seemed close positive relationship among export, import and economic growth. The study has focused on the linkage between foreign trade and economic growth in Turkey which has been integrated by international economy. The study has used the quarterly datas such as GDP, export, import (2001Q1-2011Q3), and the outcomes of the datas have been tested by Granger Causality Analysis. After this step , it has been analyzed the long run relationship among the variables by the Johansen Co-integration test therefore VAR estimation model has declared that there is causality relationship from export to economic growth and also import and export has a certain effect on GDP in Turkey.