DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN NOSTALJİ EĞİLİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz Buçalışma, Trakya Bölgesi İl Merkezlerindeki katılımcıların nostaljieğilimlerinin bazı demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitimdüzeyi ve kişisel gelir) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmekamacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nostalji eğilimi kavramıincelenerek, Trakya Bölgesi’nin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilmerkezlerindeki katılımcılara yönelik bir anket çalışması yapılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu Trakya Bölgesi İl Merkezlerindeki 20 yaş ve üzeri1392 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar kişiselbilgi formu ve Southampton Nostalji EğilimiÖlçeğini içeren bir anketi doldurmuşlardır. Verilerin analizinde,demografik özelliklere ait bulgular, faktör analizi, Kruskal-Wallis veMann-Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Butestler sonucunda, katılımcıların nostalji eğilimlerinin yaş, medeni durum,eğitim düzeyi ve gelir durumuna göre farklılaştığı; buna karşılık, cinsiyetkriterine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmanınsınırlılıkları ifade edilmiş ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelikönerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

Baker, Stacey Menzel ve Patricia F. Kennedy. (1994). “Death By Nostalgia: A Diagnosis of Context-Specific Cases”, Advances in Consumer Research, 21, 169-174.

Barrett, Frederick S., Grimm, Kevin J., Robins, Richard W., Wildschut, Tim, Sedikides, Constantine ve Petr Janata. (2010). “Music-Evoked Nostalgia: Affect, Memory, and Personality”, Emotion, 10(3), 390-403.

Bartier, Anne- Laure. (2011). ““Things were beter before”: what is the power of nostalgia toward the brand?”, Louvain School of Management Working Paper Series, 2011/11.

Costello, Anna B. ve Jason W. Osborne. (2005). “Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis”, Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9.

Davis, Fred. (1979). Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. New York: The Free Press.

Goulding, Christina. (2001). “Romancing the Past: Heritage Visiting and the Nostalgic Consumer”, Psychology & Marketing, 18(6), 565-592.

Hair, Joseph F., Anderson, Rolph E., Tatham, Ronald L. ve William Black. (2005). Multivariate Data Analaysis. 6th edition. New Jersey: Printence Hall.

Havlena, William J. ve Susan L. Holak. (1991). ““The Good Old Days”: Observations On Nostalgia and Its Role In Consumer Behavior”, Advances in Consumer Research, 18, 323-329.

Hirsch, Alan R. (1992). “Nostalgia: A Neuropsychiatric Understanding”, Advances in Consumer Research, 19, 390-395.Holak, Susan L. ve William J. Havlena. (1998). “Feelings, Fantasies, and Memories: An Examination of the Emotional Components of Nostalgia”, Journal of Business Research, 42, 217–226.

Holak, Susan L., Havlena, William J. ve Alexei V. Matveev. (2006). “Exploring Nostalgia in Russia: Testing the Index of Nostalgia-Proneness”, European Advances in Consumer Research, 7, 195-200.

Holbrook, Morris B. (1993). “Nostalgia and Consumption Preferences: Some Emerging Patterns of Consumer Tastes”, Journal of Consumer Research,20, 245-256.

Holbrook, Morris B. ve Robert M. Schindler. (1991). “Echoes of the Dear Departed Past: Some work in Progress On Nostalgi”, Advances in Consumer Research, 18, 330-333.

Holbrook, Morris B. ve Robert M. Schindler. (2003), “Nostalgic bonding: Exploring the role of nostalgia in the consumption experience”, Journal of Consumer Behavior, 3(2), 107-127.

Hwang, Jinsoo ve Sunghyup Sean Hyun. (2013). “The impact of nostalgia triggers on emotional responses and revisit intentions in luxury restaurants: The moderating role of hiatus”, International Journal of Hospitality Management, 33, 250-262.

Kayış, Aliye. (2009). Güvenilirlik Analizi. Şeref Kalaycı (Ed.). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (ss. 403-424). 4. Baskı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kessous, Aurélie. (2011). Nostalgia and Brand Management: A Semiotic Study. 7th Thought Leaders International Conference on Brand Management: 11-12 Mars - Lugano.

Kessous, Aurélie ve Elyette Roux. (2010). “Brands Considered as “Nostalgic”; Consequences on Attitudes and Consumer-brand Relationships”, Recherce et Applications en Marketing, 25 (3), 29-55.

Lefi, Leila ve Abderrazak Gharbi. (2011). “Nostalgia and Brand Attachment: Theoretical Framework and Application In The Case of A Tunisian Advertising”, Journal of Business Studies Quarterly, 3(1), 187-200.

Reisenwitz, Timothy Harold. (2001). Nostalgia Advertising: An Exploratory Study of Its Effectiveness and The Effect of Nostalgia Proneness. Phd Dissertation, Cleveland State University, A.B.D.

Routledge, Clay, Arndt, Jamie, Sedikides, Constantine ve Tim Wildschut. (2008). “A blast from the past: The terror management function of nostalgia”, Journal of Experimental Social Psychology, 44, 132–140.

Sarabi, Shiva. (2012). The Influence of Nostalgia on Acculturative Stress in First Generation Iranians in The United States. Phd Dissertation, Wright Institute Graduate School of Psychology, Berkeley, CA.

Sierra, Jeremy J. ve Shaun Mcquitty. (2007). “Attitudes and Emotions as Determinants of Nostalgia Purchases: An Application of Social Identity Theory”, Journal of Marketing Theory and Practice, 15(2), 99-112.

Southampton Nostalji Ölçeği. (Mayıs 2014). Mayıs 2014 tarihinde http://www.southampton.ac.uk/nostalgia/materials/Southampton%20Nostalgia%20Scale%20_2_.pdf adresinden erişildi.Stern, Barbara B. (1992). “Historical and Personal Nostalgia in Advertising Text: The Fin de siecle Effect”, Journal of Advertising, 21(4) 11-22.

Türkiye İstatistik Enstitüsü. (Ağustos 2014). 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları. Ağustos 2014 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinden erişildi.