CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİMDE DRAMA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Bu araştırmada, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin almış oldukları İlköğretimde Drama dersine ilişkin tutumları çalışılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin derse ilişkin genel tutum düzeylerine de bakılmıştır. Araştırmada,veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘İlköğretimde Drama Dersi Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde her bir tutum maddesi için ortalama ve standart sapma değerleri bulunup yorumlanmıştır. Bazı bağımsız değişkenler açısından,her bir tutum maddesinin ortalaması için anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için t-testi hesaplanmıştır. Analizlerin sonucunda, öğrencilerin ilköğretimde drama dersine ilişkin tutum düzeylerinin öğretim şekli, cinsiyet ve okul başarı durumlarına göre farklılıklar gösterdiği, genel olarak bakıldığında tüm öğrencilerin olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür.

A STUDY ON THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE LESSON ‘DRAMA’

In this study,it has been studied on the students’ attitudes toward the lesson class of drama in the programme of primary school teaching,Faculty of Education,Celal Bayar Universty. Also it has been evaluated the levels of the students’ general attitudes towards the lesson. In this research,a scale of behaviour in the primary school drama lesson developed by the researcher has been used as a means of collecting data.In analyzing the data, the aritmethic mean and standart deviation have been determined and each behaviour item.In terms of independent variations,to a t-test has been calculeted wheather there is a difference in meaning determine each attitude item. As a results, the attitude levels of the students for the ‘Class of Drama’ in primary school students have been found significantly different for some independent variables.Also,it has been found that students general attitude towards the class was possitive.