BİR DENEYİMİ UNUTULMAZ KILAN UNSURLAR NEDİR? UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Günümüzün küresel pazarında rekabet gün geçtikçe artmakta, rekabet avantajı elde etmek zorlaşmaktadır. Hızlı değişim ve yeniliklerin yaşandığı günümüzde işletmeler bu gelişmelere ayak uydurmak durumundadır. Zira günümüz tüketicisi için nihai üründen ziyade, yaşanılan ürün ve hizmet deneyimi satın alma karar sürecinde belirleyici hale gelmektedir. Bu noktada taklit edilmesi, ikamesi zor olan ve tüketiciler tarafından arzu edilen, onların beklentilerine cevap verebilen deneyimsel ortamların yaratılması rekabet avantajı açısından oldukça önem arz etmektedir. Ancak dünyada ve turist profilinde meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler, turistlerin beklentilerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Turistlerin ihtiyaçlarının giderilmesi dışında farklılık arayışı, kendini değerli hissetme, yenilenme, yeni kültürler ve insanlar tanıma gibi benzersiz deneyimler yaşamaya yönelik eğilimleri, bir deneyimi eşsiz ve unutulmaz kılan unsurlar üzerine odaklanılmasına sebebiyet vermektedir. Literatür incelendiğinde tüketici, ziyaretçi, turist ve seyahat deneyimi üzerine çok sayıda çalışmanın yer aldığı görülmekle birlikte, “Unutulmaz Turizm Deneyimi” kavramı bu alanda oldukça yeni bir araştırma konusu olarak yer almaktadır. Bu kavramla ilgili yabancı literatürdeki çalışmalar incelendiğinde bir literatür birikiminin oluştuğunu belirtmek mümkün olmakta ancak, yerli literatürde oldukça sınırlı sayıda çalışmanın yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal literatürün kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak mevcut akademik yazına katkıda bulunmak ve yeni bir kavram olan unutulmaz turizm deneyimi olgusunu kapsam ve içerik açısından değerlendirmektir. Bu anlamda söz konusu bulguların ve değerlendirmelerin turizm işletmecilerine ve destinasyon yöneticilerine, turistlerin karar verme süreçlerinde göz önünde bulundurdukları unsurların anlaşılması açısından yol göstereceği öngörülmektedir.

WHAT MAKES AN EXPERIENCE MEMORABLE? A CONCEPTUAL EVALUATION OF MEMORABLE TOURISM EXPERIENCE

Competition in today's global market is increasing day by day, competitive advantage is difficult to achieve. In the world where rapid changes and innovations are experienced, enterprises have to keep up with these developments. Because, the product and service experience that is experienced rather than the final product for today's consumer becomes decisive in the purchasing decision making process. At this point, the creation of experiential environments that are difficult to imitate and substitution, and which are desirable by consumers, capable of responding to their expectations are of great importance in terms of competitive advantage. However, occured developments and changes in the world and in the tourist profile, it also causes changes in the expectations of tourists. Except for satisfying the needs of tourists, the tendency to live memorable experiences such as the search for difference, feeling valued, renewal, new cultures and people recognition, it gives cause for a focus on the elements that make an experience unique and memorable. When the literature is examined, while it is seen that there are many studies on consumer, visitor, tourist and travel experience, the concept of "Memorable Tourism Experience" ranks as pretty new research topic in this field. When the studies in the foreign literature related to this concept are examined, it is possible to state that a literature accumulation is formed, but it is seen that there are pretty limited number of studies in the domestic literature. Hence, the aim of this study is to contribute to the current academic literature by making a comprehensive evaluation of international and national literature and to evaluate the phenomenon of memorable tourism experience that is a new concept in terms of scope and content. In this sense, it is foreseen that mentioned findings and evaluations will guide tourism operators and destination managers in terms of understanding the factors that tourists consider in decision-making processes.

Kaynakça

Adongo, C. A., Anuga, S. W. ve Dayour, F. (2015). Will they tell others to taste? International tourists' experience of Ghanaian cuisines. Tourism Management Perspectives, 15, 57-64. Doi: 10.1016/j.tmp.2015.03.009

Akkuş, G. ve Güllüce, A. Ç. (2016). Effect of memorable tourism experiences to destination competitiveness: Winter tourist – oriented research. American International Journal of Social Science, 5(4), 65-84.

Akkuş, G. (2016). Destinasyon rekabetçiliği için deneyimsel turizm: Turist perspektifinden bir değerlendirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Akkuş, G. (2017). Kış turizmi destinasyonunda yaşanan unutulmaz turizm deneyimleri: Kültürlerarası karşılaştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 223-236.

Ali, F., Hussain, K. ve Ragavan, N. A. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customers experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296

Ali, F., Ryu, K. ve Hussain, K. (2016). Influence of experiences on memories, satisfaction and behavioral intentions: A study of creative tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(1), 85-100. Doi: 10.1080/10548408.2015.1038418

Arslan Ayazlar, R. (2016). Hatırlanır Turizm Deneyimi (MTES) Ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması, Bahar, O. (Editör), 17. Ulusal Turizm Kongresi “Akademi Sektör Buluşması” içinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayazlar, G. ve Arslan Ayazlar, R. (2017). A cross-cultural investigation of tourists' memorable experiences between two nationalities. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 8(15), 136-151. Doi: https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/6558

Azevedo, A. (2010). Designing unique and memorable experiences: Co-creation and the "surprise" factor. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 3(1).Braun-LaTour, K. A., Grinley, M. J. ve Loftus, E. F. (2006). Tourist memory distortion. Journal of Travel Research, 44(4), 360-367. Doi: 10.1177/0047287506286721

Campos, A. C., Mendes, J., Oom do Valle, P. ve Scott, N. (2017). Co-creating animal-based tourist experiences: Attention, involvement and memorability. Tourism Management, 63, 100-114. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.001

Ceylan, A. (2015). Engelli turistlerin unutulmaz turizm deneyimlerinde etkili olan unsurların belirlenmesine yönelik nitel bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Chandralal, L. ve Valenzuela, F. R. (2013). Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and behavioural outcomes. Journal of Economics, Business and Management, 1(2), 177-181. Doi: 10.7763/JOEBM.2013.V1.38

Chandralal, L. ve Valenzuela, F. R. (2015). Memorable tourism experiences: Scale development. Contemporary Management Research, 11(3), 291-310. Doi:10.7903/cmr.13822

Clawson, M. ve Knetsch, J. L. (1966). Economics of Outdoor Recreation. Baltimore: John Hopkins Press.

Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist experiences. Sociology, 13(2), 179-201.

Cornelisse, M. (2014). Memorable tourist experiences in Authentic Vicos, Peru. Journal of Tourism Consumption and Practice, 6(1), 104-127.

Coudounaris, D. N. ve Sthapit, E. (2017). Antecedents of memorable tourism experience related to behavioral intentions. Psychology and Marketing, 34(12), 1084-1093.

Dagustani, D., Kartini, D., Oesman, Y. M. ve Kaltum, U. (2018). Destination image of tourist: Effect of travel motivation and memorable tourism experience. Etikonomi, 17(2), 307-318. Doi: htttp://dx.doi.org/10.15408/etk.v17i2.7211

Duman, T. ve Mattila, A. S. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. Tourism Management, 26(3), 311-323. Doi:10.1016/j.tourman.2003.11.014

Ersoy, M. (2015). A study on destination image perceptions of Russian tourists visiting Turkey and their memorable tourism experiences (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana.

Ersoy, M. ve Tuğal, F. N. (2018). Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin destinasyon imaj algılamaları ve hatırlanabilir turizm deneyimleri üzerine bir araştırma. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 64-78.

Güzel, F. Ö. (2012). Rekabet aracı olarak tasarım faktörünün duygu aracılığıyla hatırlanabilirlik yaratma etkisine yönelik bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 9(2), 6-16.

Güzel, Ö. ve Dörtyol, İ. T. (2015). Exploring the multi sensory based memorable tourism experiences: A search on Adam&Eva Hotel in Turkey. Proceedings of Annual Paris Business Research Conference, 13-14 August, Crowne Plaza Hotel Republique, Paris: France.

Hoch, S. J. ve Deighton, J. (1989). Managing what consumers learn from experience. Journal of Marketing, 53(2), 1-20.

Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132-140.

Hosany, S. ve Witham, M. (2010). Dimensions of cruisers’ experiences, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 49(3), 351-364. Doi: 10.1177/0047287509346859

Htet, Z. L., Nonsiri, P. ve Daengbuppha, J. (2014). An approach to design memorable experience of Thai tourists at a religious site: Case study of Shwedagon Pagoda, Yangon,

Myanmar. International Journal of Business, Economics and Law, 4(1), 161-170.

Hudson, S. ve Ritchie, J. R. B. (2009). Branding a memorable destination experience. The case of ‘Brand Canada’. International Journal of Tourism Research, 11(2), 217-228. Doi: 10.1002/jtr

Hurombo, B., Kwanisai, G., Mirimi, K. ve Nyamandi, T. (2014). Exploring the determinants of memorable tourism experience in the boating sektor. A case of Kariba, Zimbabwe. Research journali’s Journal of Hospitality Tourism, 1(2), 1-11.

Hurombo, B. (2016). Assessing key tour guide competences to co-create memorable tourism experiences (Yayımlanmamış Doktora Tezi). North-West University, South Africa.

Kaya, F. (2018). Otantiklik ve misafirperverlik algılarının turist deneyimi üzerine etkisi: Kapadokya bölgesi örneği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kerstetter, D. ve Cho, M. H. (2004). Prior knowledge, credibility and information search. Annals of Tourism Research, 31(4), 961-985. Doi:10.1016/j.annals.2004.04.002

Kim, J. H. (2009). Development of a scale to measure memorable tourism experiences (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Indiana University, United States.

Kim, J. H. (2010). Determining the factors affecting the memorable nature of travel experiences. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(8), 780-796. Doi: 10.1080/10548408.2010.526897

Kim, J. H., Ritchie, J. R. B. ve Tung, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648. Doi: https://doi.org/10.3727/108354210X12904412049776

Kim, J. H., Ritchie, J. R. B. ve McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25. Doi: 10.1177/0047287510385467

Kim, J. H. (2013). A cross-cultural comparison of memorable tourism experiences of American and Taiwanese students. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(3), 337-351. Doi: 10.1080/13032917.2012.762586

Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism Management, 44, 34-45. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.02.007

Kim, J. H. ve Ritchie, J. R. B. (2014). Cross-cultural validation of a memorable tourism experience scale (MTES). Journal of Travel Research, 53(3), 323-335. Doi: 10.1177/0047287513496468

Kim, J. H. (2017). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 00(0), 1-15. Doi: https://doi.org/10.1177/00472875177213

Knobloch, U., Robertson, K. ve Aitken, R. (2017). Experience, emotion, and eudaimonia: A consideration of tourist experiences and well-being. Journal of Travel Research, 56(5), 651-662. Doi: 10.1177/0047287516650937

Kruger, M. ve Saayman, M. (2012). Creating a memorable spectator experience at the Two Oceans Marathon. Journal of Sport & Tourism, 17(1), 63-77. Doi: 10.1080/14775085.2012.662391

Larsen, S. ve Jenssen, D. (2004). The school trip: Travelling with, not to or from. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4(1), 43-57. Doi: 10.1080/15022250410006273

Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 7-18. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/15022250701226014

Lee, Y. J. (2015). Creating memorable experiences in a reuse heritage site. Annals of Tourism Research, 55, 155–170. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2015.09.009

Loureiro, S. M. C. (2014). The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 40, 1-9. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.02.010

Mahdzar, M., Shuib, A., Ramachandran, S. ve Afandi, S. H. M. (2015). The role of destination attributes and memorable tourism experience in understanding tourist revisit intentions. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences (Tourism & Environment, Social and Management Sciences), 15, 32-39. Doi: 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.s.205

Marschall, S. (2014). Tourism and remembrance: The journey into the self and its past. Journal of Tourism and Cultural Change, 12(4), 335-348. Doi: 10.1080/14766825.2014.890208

Martin, D. (2010). Uncovering unconscious memories and myths for understanding international tourism behavior. Journal of Business Research, 63(4), 372-383. Doi:10.1016/j.jbusres.2009.04.020

Mazursky, D. (1989). Past experience and future tourism decisions. Annals of Tourism Research, 16(3), 333-344.

Mgxekwa, B. B., Scholtz, M. ve Saayman, M. (2017). Creating a memorable experience for Nelson Mandela heritage site visitors. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(1), 1-16.

Morgan, M. ve Xu, F. (2009). Student travel experiences: Memories and dreams. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 216-236. Doi: 10.1080/19368620802591967

Otoo, F. E. ve Amuquandoh, F. E. (2014). An investigation into the experiences of international volunteer tourists in Ghana. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(3), 431-443. Doi: 10.1080/13032917.2014.903377

Otto, J. E. ve Ritchie, J. B. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3), 165-174.

Pine, J. ve Gilmore, J. H. (2012). Deneyim ekonomisi, Cinemre, L. (Çeviren). İstanbul: Optimist Yayınları.

Pizam, A. (2010). Creating memorable experiences. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 343. Doi:10.1016/j.ijhm.2010.04.003

Poulsson, S. H. G. ve Kale, S. H. (20049. The experience economy and commercial experiences. The Marketing Review, 4(3), 267-277. Doi: 10.1362/1469347042223445

Quadri-Felitti, D. L. ve Fiore, A. M. (2013). Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47-62. Doi: 10.1177/1467358413510017

Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305. Doi:10.1016/S0261-5177(03)00130-4

Ritchie, J. R. B. ve Ritchie, R. J. R. (1998). The branding of tourism destinations: Past achievements & future challenges, Keller, P. (Editör), Proceedings of the 1998 Annual Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism içinde. Marrakech, Morocco.

Saayman, M. ve Van Der Merwe, A. (2015). Factors determining visitors' memorable wine-tasting experience at wineries. Anatolia, 26(3), 372-383. Doi: 10.1080/13032917.2014.968793

Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Joumal of Marketing Management, 15(1-3), 53-67.

Semrad, K. J. ve Rivera, M. (2016). Advancing the 5E's in festival experience for the gen Y framework in the context of eWOM. Journal of Destination Marketing & Management. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.08.003.

Servidio, R. ve Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives. Tourism Management Perspectives, 20, 151-160. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.07.010

Snel, J. M. C. (2011). For the love of experience: Changing the experience economy discourse, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Amsterdam Üniversitesi, Netherlands.

Stamboulis, Y. ve Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience-based tourism. Tourism Management, 24(1), 35-43.

Sthapit, E. (2013). Tourist’s perceptions of memorable experiences: Testing the memorable tourism experience scale (MTEs) among tourists to Rovaniemi, Lapland, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Lapland Üniversitesi, Finland.

Sthapit, E. ve Coudounaris, D. N. (2017). Memorable tourism experiences: Antecedents and outcomes. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 1-23. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/15022250.2017.1287003

Sthapit, E., Björk, P. ve Coudounaris, D. N. (2017). Emotions elicited by local food consumption, memories, place attachment and behavioural intentions. Anatolia, 28(3), 363-380. Doi: 10.1080/13032917.2017.1322111

Sthapit, E. (2017). A netnographic examination of tourists’ memorable hotel experiences. Anatolia, 1-21. Doi: 10.1080/13032917.2017.1402190

Toffler, A. (1970). Future shock. Sydney: Pan.

Torres, E. N. (2016). Guest interactions and the formation of memorable experiences: An ethnography. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2132-2155. Doi: 10.1108/IJCHM-02-2015-0065

Triantafillidou, A. ve Siomkos, G. (2013). Summer camping: An extraordinary, nostalgic and interpersonal experience. Journal of Vacation Marketing, 19(3), 197-208. Doi: 10.1177/1356766712463719

Tsai, C. T. (2016). Memorable tourist experiences and place attachment when consuming local food. International Journal of Tourism Research, 18(6), 536-548. Doi: 10.1002/jtr.2070

Tukamushaba, E. K. , Xiao, H. ve Ladkin, A. (2016). The effect of tourists’ perceptions of a tourism product on memorable travel experience: Implications for destination branding. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(1), 2-12. Doi: 10.1515/ejthr-2016-0001

Tung, V. W. S. ve Ritchie, J. R. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38(4), 1367-1386. Doi:10.1016/j.annals.2011.03.009

Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32(1), 199-216. Doi:10.1016/j.annals.2004.07.008

Van Der Merwe, P. ve Saayman, M. (2014). Factors influencing a memorable game viewing experience. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2), 1-16.

Varnalı, K. (2017). Müşteri deneyimi: Tasarım, yönetim, dönüşüm. İstanbul: Mediacat Yayıncılık.

Wang, C. (2016). University students' travel motivation, memorable tourism experience and destination loyalty for spring break vacation, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Auburn Üniversitesi, United States.

Wirtz, D., Kruger, J., Scollon, C. N. ve Diener, E. (2003). What do on spring break? The role of predicted, on-line and remembered experience in future choice. Psychological Science, 14(5), 520-524.

Yadav, J. K. ve Krishnan, O. (2017). Memorable tourism experiences: Vivid memories and feelings of nostalgia for houseboat tourism. Indian Institute of Management Kozhikode, Working Paper, March 2017, 1-18.

Zhang, H., Wu, Y. ve Buhalis, D. (2017). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of Destination Marketing & Management, 00(0), 1-11. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.06.004.

Zhong, Y. Y. S., Busser, J. ve Baloğlu, S. (2017). A model of memorable tourism experience: The effects on satisfaction, affective commitment, and storytelling. Tourism Analysis, 22(2), 201-217. Doi: https://doi.org/10.3727/108354217X14888192562366

10415 5435

Arşiv