BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARINDA KULLANILAN GERİ BİLDİRİM TÜRLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Bu araştırmada, farklı geribildirim türlerinin akademik başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada, Geribildirimsiz Geribildirim (GG), Doğrulayıcı Geribildirim (DG) ve Ayrıntılandırılmış Geribildirim (AG) olmak üzere üç farklı geribildirim türü kullanılmıştır. Araştırmanın denek grubunu 90 ilkokul 5. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada trafik işaret ve levhaları konusunu anlatan 1 saatlik bir öğretim materyali kullanılmıştır. Araştırmaya katılan deneklere ön test uygulanmış ve ön test sonuçlarına göre birbirine denk üç grup oluşturulmuştur. Birinci gruptaki deneklere Geribildirimsiz Geribildirim (GG), ikinci gruptaki deneklere Doğrulayıcı Geribildirim ve üçüncü gruptaki deneklere de Ayrıntılandırılmış Geribildirim kullanılarak eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda deneklere başarı testi uygulanmıştır. Denemeden dört hafta sonra başarı testi, öğrenmenin kalıcılığını öğrenmek üzere yeniden uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde, geribildirim türü akademik başarıyı anlamlı olarak etkilemiştir. Bilgilerin kalıcılığının ölçüldüğü hatırlama testinde de geribildirim türünün hatırda kalıcılık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür

THE EFFECT OF FEEDBACK TYPES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT THAT USED IN COMPUTER BASED TRAINING SOFTWARE

The aim of this study is to examine the effects of feedback types on student academic achievement. Three feedback types were used in this study: No Feedback (NF), Corrective Feedback (CF) and Elaborative Feedback (EF). At the beginning of the study, subjects separated to three equal groups. First group‟s education type is named as No Feedback, second group‟s education type is named as Corrective Feedback, and third group‟s education type is named as Elaborative Feedback. Students completed a one hour program about traffic signs and each student took an achievement test at the end of the program. A retest used in order to measure students‟ retention levels four weeks after the study. Results indicated that the feedback types have a significant effect on academic achievement. And the feedback types also significantly affected students‟ retention levels