BENFORD YASASININ SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE BİLANÇOLARINA UYGULANMASI

Bu çalışmada, aracı kurumların mali tablolarında yapılabilecek hile tipleri ve nedenleri özetlenmiş, Benford Yasası ve χ² uygunluk testi hakkında genel bilgi verilmiş ve Benford Yasasının mali denetimde kullanımı açıklanmıştır. Benford Yasasının Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumların 31 Mart 2012 tarihinde yayınlanan konsolide bilançolarına uygulanması ile elde edilen sonuçların bu yasa bağlamında hileli beyan içerip içermediği (güvenilirlik açısından sorun teşkil edip etmeyeceği) araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Ho hipotezinin %5 hata payıyla kabul edilebilir olduğunu göstermiştir

APPLICATION OF BENFORD’S LAW ON THE CONSOLIDATED BALANCE SHEETS OF THE BROKERAGE SECTOR IS OPERATED IN THE CAPITAL MARKET

In this study, the types and the reasons of fraud in the balance sheets of brokerage houses has been summarized, generic information about Benford's law and χ² goodness of fit test has been given and the application of Bendford's law for financial auditing has been explained. Then Bendford's law has been applied on the consolidated balance sheets of the brokerage sector which is published at 31 March 2012 on their web site and checked if they contain fraudulent decleration or not. In this paper, findings have showned that H0 hypothesis is acceptable with 5% error margin.