BASEL KRİTERLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BASEL KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ

Küreselleşmenin de etkisiyle birlikte, son yüzyılda finansal piyasalarda yaşanan krizler, bankacılık sektörü başta olmak üzere tüm finansal sektörleri etkilemiştir. Bankaların, krizlerden etkilenmemek veya minimum düzeyde etkilenmek için mali bünyelerini sağlamlaştırmak, bilançolarında dengeyi sağlamak ve risk yönetimi faaliyetleri gibi konular önem kazanmıştır. Bankaların sağlam ve istikrarlı yapıya sahip olması ve risklerden asgari düzeyde etkilenmesi çerçevesinde alınması gereken önlemler ve uygulamalar, uluslar arası düzeyde çalışmaları ve standartlar oluşturulmasını gündeme getirmiştir. 1930’da Uluslararası Ödemeler Bankası’nın kurulmasıyla küresel anlamda bankacılık ve finans sektörü standartlaştırılmaya ve daha da geliştirilmeye çalışılmıştır. 1974’te Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde kurulan Basel Bankacılık Denetim Komitesi; risk yönetimi ve sermaye yeterliliği gibi alanlarda uluslararası standartlar oluşturmaya çalışarak bankaların, oluşturulan bu standartlara optimal düzeyde uyum sağlamalarını amaçlamıştır. Basel Komitesi’nin finansal istikrarı sağlamak, bankacılık sektörünün standartlarını oluşturmak ve sağlam temellere oturtulmasını sağlamak adına yayımlamış olduğu birçok düzenleme bulunmakla birlikte, kamuoyunda en çok bilinenleri; Basel I, Basel II ve Basel III kriterleridir.

Together with the impact of globalization, the crises occurred in recent years have affected all financial sectors including particularly banking industry. The issues such as strengthening the financial structure, to insure stabilizations in their balance sheets and management of risks have become essential for the banks so that they will not be affected from crises to be occurred or minimize any possible effect. The measures and implementations required to be applied so that the banks will have robust and stabilized structure and be affected from the risks to the minimum extent, led the conduct of the international studies and setting of the international standards. With the establishment of Bank forInternational Settlements in 1930, it was attempted to set standards for and develop banking and finance sectors. Established in 1974, Basel Committee on Banking Supervision under the Bank for International Settlements, attempted to set international standards in the areas such as capital adequacy and risk management, with the objective of insuring banks to comply with such standards at optimum level. Although there are many regulations published by Basel Committee in order to form standards for banking sector and settle the banks on strong foundations, the most notable ones known to the public are Basel I, Basel II and Basel III Criteria