BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA HAVSA VE ÇEVRESİNDEKİ YERLİ RUMLARIN TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILARI

Balkan Savaşları yakın dönem Türk tarihi için çok önemli siyasî ve askerî sonuçları olan bir savaş olmasının yanı sıra sosyal, demografik ve kültürel alanlarda da günümüze kadar tesir eden etkiler bırakmıştır. Özellikle müttefik Balkan kuvvetlerinin işgal ettiği sahalardaki gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının tutumu, Türk ve Müslüman ahali için genellikle menfi yönde cereyan etmiştir. Çalışmada bu duruma örnek olarak Balkan Savaşları esnasında o dönemde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Havsa ve çevresinde yaşananlar döneme ait arşiv belgeleri ve diğer kaynaklardan istifade edilerek incelenmeye çalışılmıştır

ATTACK ON TURKS BY LOCAL GREEKS IN HAVSA AND ENVIRONS DURING BALKAN WARS

Balkan Wars, as well as being a war with crucial military and political consequences in late Turkish History, had impacts persisting even today in social, demographic and cultural spheres. The attitude of non-Muslim Ottoman citizens living in areas invaded by Balkan Allies were usually negative towards TurkishMuslim population. In this study events taking place in Havsa, a district of Edirne during Balkan Wars, were studied based on archive documents and other sources