AKRAN İŞBİRLİĞİ VE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Bu araştırmanın amacı, ilk okuma yazma öğretimi sürecinde akran işbirliğinin nasıl gerçekleştiğini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından doğal inceleme yaklaşımı (naturalistic inquiry) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Eskişehir ilinde yer alan bir ilkokulun belirlenen birinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler, öğrencilerin velileri ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri; 2013-2014 öğretim yılı boyunca sınıf içi gözlemler temel alınarak; alan notları, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Gözlem verilerinin çözümlenmesinde tümevarım analizi; görüşme verilerinin çözümlenmesinde ise tümdengelim analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin, sınıf içerisinde ve teneffüslerde; yardımlaşma, arkadaşının yanlışını belirtme, birlikte yapma, bakarak yapma, tartışma, paylaşma ve öneride bulunma biçiminde akran işbirliği gerçekleştirdikleri; okuma ve yazma etkinlikleri sırasında ve teneffüslerde de akran işbirliğine dayalı etkileşimler yoluyla ilk okuma yazmaya ilişkin öğrenme deneyimleri yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra akran işbirliğini engelleyen çatışma ve yarışma durumları da gözlemlenmiş ve bu tür durumların daha çok bireysel çalışmalarda ortaya çıktığı belirlenmiştir

PEER COLLABORATION AND EARLY READING AND WRITING TEACHING

The main purpose of this study is to reveal how peer collaboration is formed in the process of early reading and writing teaching. The study was performed with the naturalistic inquiry approach which is one of the qualitative research approaches. The study was conducted with a first grade classroom at a primary school in Eskişehir in 2013-2014 school year. The participants of the study include the students who were the first graders of the school determined for the study, their parents and classroom teachers. In the study, the classroom teacher and parents. The data of the study have been gathered through observation. The observations are supported with the data from the interviews with the teacher, parents and students; fieldnotes and documents. Observation data and semistructured interview data have been gathered through video recording and tape recording, respectively. The observation data and fieldnotes; and semi-structured interview data obtained from the study were analyzed through inductive analysis and deductive analysis, respectively. The documents are considered to be the supportive data for the study. On the basis of the findings of the study, it was found that students experienced peer collaboration activities while learning early reading and writing like helping each other in and out of class, correcting each other’s mistakes, doing activities together, making discussions, sharing with peers, and making suggestions to their peers. In addition, it was found that there are some negative characteristics like conflicts and competitions among students which prevents peer collaborations activities

Sayfa 1.176393032074 Saniyede Yüklendi