656. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KATILAN SEYİRCİLERİN SOSYA-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve KATILIM SEBEPLERİ

Bu çalışmanın amacı; 656. Kırkpınar yağlı güreşlerine katılan seyircilerin sos yo-demografik özelliklerini ve katılım sebeplerini ortaya çıkarmak ve bunun sonucu olarak seyirci hedef kitlesini belirlemektir. Tarihi Kırkpınar güreşlerine katılan seyircilerin bazı özelliklerinin bilinmesinin daha sonraki yıllarda yapılacak etkinlikte, hizmetlerin kalitesini arttırmada etkili olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada araştırmacı tarafından anket soruları belirlenmiş, seyirciler arasında birebir görüşmeler yapılarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına girilmiş, istatistiksel analizlerde yüzdelik çapraz tablo ve ki kare testleri ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; katılan seyircilerin % 98’inin erkek,  % 82’ sinin 35 yaş ve üzeri, % 79’unun orta öğretim düzeyinde oldukları görülmektedir. Katılan seyircilerin % 62’si güreş sporuna olan ilgilerinden, % 16’sı geleneksel ve tarihi olmasında ve % 14’ü Saray içi atmosferinde bulunmak isteğinden dolayı katıldıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak; seyircilerin % 62'si güreş sporuna karşı ilgilerinden dolayı Kırkpınar'a geldiklerini belirtmişlerdir. Bu durum bazı kitleler tarafından güreşlerin izlenmesi için talebin olduğunu göstermektedir. Seyircilerin yaş ortalamaları diğer spor branşlarına bakıldığında daha yüksektir. Özellikle seyirciler arasında en yüksek katılım oranı emekli seyircilerden meydana gelmektedir. Türkiye standartlarına göre çok aktif olmayan emekli seyirci grubunun en yüksek oranda olması sevindirici olmakla birlikte genç seyirci grubunun bu etkinliğe katılımlarının teşvik edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

656. HISTORICAL KIRKPINAR OIL WRESTLING; SPECTATORS SOCIA-DEMOGRAPHIC FEATURES and REASON OF PARTICIPATION

The purpose of this study is; to reveal of the 656. Kirkpinar Oil Wrestling spectator social-demographic features and reason of participation as a consequence, specify the audience target mass. Knowing some of the characteristics of the spectators participating in the historic Kirkpinar wrestling will contribute to the shaping of the services to be performed in the coming periods. Survey questions were determined by the researcher and interviews were conducted among the audience. The obtained data were entered into the SPSS program. In the statistical analyzes, the frequency of the percentages were evaluated by cross-tabulation and chi-square tests and the level of significance was determined as p <0.05. In the results of study; 98% of the audiences were male, 82% were 35 years old and over and 79% of them were in the secondary education level. Oil wrestling spectators have stated that the reason of they involved; 62% of attendees were interesting wrestling sports, 16% were traditional and historical, and 14% were Sarayici atmosphere. As a result; 62% of the spectators stated that they came to Kirkpinar because of the interesting about the sport of oil wrestling. This suggests that some of the masses are willing to watch wrestling. The average age of the spectators is higher when you look at other sports branches. Particularly the highest attendance rate among the spectators comes from the retired spectators. It is appreciated that the very inactive retired audience group is at the highest level according to Turkish standards, but it is necessary for young audiences group to be encouraged for our future.

Kaynakça

Bostancı, M.,Toksöz, İ. (2010). “645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine Katılan Bazı Küçük Boy Ve Başaltı Sporcularının Vücut Yağ Oranları” Uluslararası 5. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, ISBN: 978-975-374-099-9, Edirne, 2010.

Boyacıoğlu, E. Z. (2005). “Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Edirne İline Sosyo-Ekonomik Katkısı”, “Uluslararası I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu”, Edirne, 2005

Edirne Belediyesi, (2018). http://www.edirne.bel.tr/ E.T. 29.03.2018, Edirne, 2018

Edirne Kırkpınar, (2018). (http://www.edirnekirkpinar.com/tr/yazi/6-genel-bilgiler/36-tarihi) E.T: 29.03.2018, Edirne, 2018

Edirnehaberci, (2018). (http://www.edirnehaberci.com/guncel/sarayicinde-hasar-4-milyon-tl-h80896.html) E.T: 29.03.2018, Edirne, 2018

Erdem, Halis (2007). ”Kıkpınar Güreşlerinin Tarihi”, Uluslar arası .3. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 2007

Etnospor, (2018). Yağlı güreş, https://worldethnosport.org/tr/spor/yagli-gures-97, E.T: 05.06.2018.

Gençer, R.T., “Aycan, A. (2008). Seyircilerin Profesyonel Futbol Müsabakalarına Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir İnceleme” Ege Akademik Bakış. 2008; 8(2): 771-783.

Gümüş, M., Barut, Ç. (2006). “Geleneksel Yağlı Güreş Yapan Sporcuların Antropometrik Profillerinin Belirlenmesi”, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla Üniversitesi, Muğla, 2006, ss. 328-332

Hair J, Anderson E.R, Tahtam LR, Black C.W. (1998). Multivariate Data Analysis. (Fifth Edition), Prentice- Hall International Inc.1998;118.

İnan, T. (2007). “Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin gişe gelirlerini arttırmaya yönelik uygulamaların incelenmesi” Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.Yayımlanmış Doktora Tezi. Adana. 2007.

Kırkpınar Rekreasyon Projesi, (2018). (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e26hrkmY-AEJ:anket.yerelyonetimler.com.tr/anket%3Fpid%3D1767+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr) E.T : 29.03.2018, Edirne, 2018

Özer, S. U.; Köse, B. Ç. ve Küçükaltan, D. (2014). “Edirne as a cultural destination a forecast for foreign tourists to determine potential analysis”, Social Sciences Research Journal, 2014, 3 (11), 1-11.

Pehlivan, (2018). Karakucak güreşleri, (https://pehlivanblog.wordpress.com/2016/10/17/turklerin-yaptigi-geleneksel-guresler/ ) (16.10.2018).

Sazak, Ş., Eyüboğlu, E. A. (2009). “Bir Kültür Endüstrisi Olarak “Kırkpınar Güreş Festivali”, 5. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kırklareli Üniversitesi, 2009, Açık erişim

Soygüden, A. Demirkan, E. (2018). “Factor Affecting Parents Directing Their Children In Wrestling Sport” ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, Nisan 2018, s. 50-64

Soygüden, A. Barut, Y. İmamoğlu, O. “Profesyonel futbol taraftarı ve satadyum”, Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, Kasım, 2016, Ankara, ss, 70,71

Şalli, A.O., Karahüseyinoğlu M.F. (2010). Küreselleşme Ve Modern Sporlarin Gölgesinde Kirkpinaryağli Güreşleri, V. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Tam metin Bildiri, s. 3-7.

Toksöz, İ. “Bati Trakya Türk Topluluğunun Rodoplardaki Buluşma Noktasi”, Seçek Yaylasi Tarihi Seçek Yağli Güreşleri Ve Kültür Etkinlikleri. Milli Folklor, 2011, 23(91).

Türker, A., Çelik, İ. “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler” Yenifikir Dergisi, 2012, 9, 86-98

Türkiye Güreş Federasyonu, (2018).(http://www.tgf.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2017/07/97206-072.pdf, 2018)

Yıldıran, İ. (2000). Geleneksel Yağlı Güreşin, Kültürel, Yapısal ve Bilimsel Açıdan Modern Minder Güreşiyle Farklılıklarının Değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 53-62.