610 NOLU ULUSLARARASI DENETİM STANDARDI HÜKÜMLERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI

Uluslararası denetim standartları, denetim uygulamalarında denetçilere yol gösteren ve uyulması gereken kurallar hakkında ayrıntılı olarak bilgi veren standartlardır. Uluslararası denetim standartları finansal tabloların denetimi yanında, gereken uyarlamalarla diğer bilgi ve ilgili hizmetlerin denetiminde de kullanılabilmektedir. 610 nolu ―Denetlenen İşletmenin İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması‖ standardı da bunlardan biridir. Uluslararası denetim standartları, temel ilkeler ve zorunlu prosedürler ile birlikte yol gösterici açıklama ve diğer unsurları içermektedir. Temel ilkeler ve zorunlu prosedürler, uygulamada yol gösteren açıklayıcı ve diğer kaynaklar kapsamında değerlendirilmektedir. Yol gösterici unsurlarla birlikte temel ilkeleri ve zorunlu prosedürleri anlamak ve uygulamak için, standardın içerdiği açıklama ve diğer unsurları kapsayan uluslararası denetim standardının tüm metnini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. İç denetim, 1990‘lı yıllardan beri dinamik bir disiplin haline gelmiştir. İç denetimin rolü ve gerektirdiği beceriler, günümüzde pek çok tartışmanın ana konusunu teşkil etmektedir. Standardın incelenmesi ve Türkiye uygulamaları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

THE INTERNAL AUDIT AND INTERNAL AUDITING WORKS IN THE FRAME OF TURKISH REGULATIONS AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING, NUMBERED 610

International standards on auditing are standards that give the detailed information about basic rules that must be applied and guide to auditors in auditing process. International Standards on Auditing (ISAs) are to be applied in the audit of financial statements and also to be applied, adapted as necessary, to the audit of other information and to related services. ―Considering The Work Of Internal Auditing‖ number 610 is of the standards. ISAs contain the basic principles are essential procedures together with related guidance in the form of explanatory and other material. To understand and apply the basic principles and essential procedures together with the related guidance, it is necessary to consider the whole text of the ISAs including explanatory and other material contained in the ISAs. Internal Auditing has during the 1990s become a dynamic discipline. The role and required skills of the internal auditing have been the subject of much recent discussion. Practices of Turkey and the inspection of standards is the topic of this article