Türk Müziği Nazariyatına Genel Bir Bakış

Öz Türk Müziği Nazariyatının geçmişten günümüze gelişme ve değişmeleri ile üzerinde durulduğu çalışmada, nazariyat terimi ele alınarak, terimin kavramlaşma sürecindeki bilimsel yaklaşımlar incelenmiştir. Buiçerikte ilerleyen konu, yüzyıl bazında Türk Müziği’nde oluşan nazarî(kuramsal) oluşumları hedef almış, bu oluşumlar tartışılmıştır. Bu itibarla, söz konusu araştırma, mevcut durumu incelemeye yönelmiş,kaynak taramasıyla betimsel bir yöntem izlenmiştir. Bağlı olarak ortayakonan bulgu ve yorumlarda ise, nazarî çalışmaların, günümüze doğrudeğişim sergilediği gözlemlenmiş, sistematik teoriye giden yaklaşımlarla karşılaşılmıştır. Evrenini, Türk Müziği’ndeki nazariyat araştırmalarının oluşturduğu bu çalışma, örnekleminde konunun kendisiniiçerip, Antik yunan ve İslâm Ortaçağının gelişen evrelerini ve bağlıolarak da Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemini kapsamaktadır.Bu evrelerde yapılan nazariyat çalışmaları aynı zamanda konunun netolarak sınırlarını da vermektedir.Türk Müziği’nde ortaya konan sisteme yönelik arayışların, gelecek nesillere yol göstermesinin amaçlandığı çalışmada, sonuca giderken, TürkMüziği nazariyatının kültürel hareket ve anlayış yönünden değişimgösterdiği, ayrıca zamanın ilerlemesiyle kişisel yaklaşımların bilimselsistematiğe yöneldiği görülmüştür. 

Kaynakça

Ak, Ahmet Şahin (2009). Türk Mûsikîsi Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Akan, Nesrin (2012). Platon’da Müzik. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Canbay, Alaattin vd. (2013). Müzik Kültürü. Ed. Zeki Nacakçı ve Alaattin Canbay. Ankara: Pegem Akademi.

Doğrusöz, Nilgün (2011). “Edvar Geleneği ve Modern Türk Müziği Teorisi”. Türkiye’de Müzik Kültürü Kongresi Bildirileri. Ed. Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı ve Okan Murat Öztürk. Çev. Aykut Akyon vd. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Güray, Cenk (2012). Bin Yılın Mirası, Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Judetz, Eugenia Popescu (2000). Prens Dimitrie Cantemir, Türk Musikisi Bestekârı ve Nazariyatçısı. Çev. Selçuk Alimdar. İstanbul: Pan Yayıncılık

Kaçar, Gülçin Yahya (2012a). Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler (Analiz ve Yorumlar). Ankara: Maya Akademi.

Kaçar, Gülçin Yahya (2012b). Türk Mûsikîsi Rehberi. Ankara: Maya Akademi.

Kaplan, Ayten (2008). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Tekin, Hatice Selen (2014). Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej-II, Mürekkep (Birleşik) Makamlar. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

Tohumcu, Ahmed. “Türk Müziğinde XIII-XV. Yüzyıl Ses Sistemi ve Makam TeorisiÇalışmalarının Geçmişten Günümüze Uzanan Etkileri”. www.musikidergisi.net/ 2p= 2583 (Erişim Tarihi: 12/02/2016).

Tura, Yalçın (2006). Tedkîk ü Tahkîk. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Uçan, Ali (2005). Türk Müzik Kültürü. Ankara: Evrensel Müzikevi.