SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARA SUNULAN HİZMETLER VE KADINLARIN SIĞINMAEVİ SONRASI YAŞAM PLANLARI

Şiddet gören kadınınşiddet ortamından uzaklaşabilmesi için hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplumörgütleri tarafından bir hizmet olarak sunulan/sunulması gereken sığınmaevi hizmeti,Türkiye’de henüz istenilen nitelikte ve sayıda değildir. Bu çalışma, Ankara’dakiyerel yönetimlere bağlı sığınmaevlerinde kalan kadınların sığınmaevinde kalışsürecinde hangi tür hizmet ve destekler aldıklarını, bu hizmet ve desteklerinniteliğinin ne olduğunu ortaya koymak ve sığınmaevi sonrası bağımsız yaşamageçiş sürecindeki hizmetlerin, kendilerine nasıl bir yol haritası çizdiklerinitespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında, Ankara ilinde yerel yönetimlertarafından hizmet vermekte olan dört farklı sığınmaevinde kalan, şiddet görmüş43 kadınla yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak derinlemesine görüşmeyapılmış ve elde edilen veriler temalaştırılarak çözümlenmiştir. Çalışmada,kadınların hem sığınmaevinde kaldıkları sürede hem de sığınmaevi sonrasındaekonomik desteğe, meslek edindirme kurslarına katılım ve iş bulma desteğine,psikolojik desteğe, hukuki desteğe, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımdesteğine ihtiyaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadınların sığınmaevisonrası yaşam planlarında, en fazla devletten beklentilerinin olduğu, devlettarafından kendilerine belirli bir süre maaş verilmesini, kira ve eşya yardımıyapılmasını ve çocuklu kadınlara ücretsiz kreş hizmetinin sunulmasını istediklerisaptanmıştır. 

Services Provided for Women Staying at Women’s Shelters and Their Life Plans after Leaving Women’s Shelters

Theopportunity for women’s shelter, provided/to be provided as a service bygovernments and/or local administrations, non-governmental organizations andfor women to move away violence environment, is not yet at the desired leveland number in Turkey. This study aims to reveal the type of services andsupports provided for women during staying at women’s shelters within the bodyof local administrations in Ankara and the qualification of such services andsupports and determine road map of women during transition process toindependent life after leaving women’s shelters. The in-depth interviews byusing semi-structured question form were made with 43 women who were exposed toviolence and are staying at four different women’s shelters serving by localadministrations in Ankara and the data obtained as a result of these interviewswas subjected to theming and analysis in the scope of the study. It was determinedin the study that the women need economical support during the period bothstaying at women’s shelters and after leaving women’s shelters, support forattending in vocational courses and finding a job, psychological support, legalsupport and support for participation in social and cultural activities in thestudy. It was also determined that the women expect support mostly fromgovernment for their life plans after leaving women’s shelters and they demandfrom government to give salary for them for a certain period, house rent andhousehold goods and free kindergarten services for their children.

Kaynakça

Aldarondo E. and Sugarman D.B. (1996). Risk marker analysis of the cessation and persistence of wife assault. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 64, 5: 1010-1019.

Allan, K. (2006). Conptemporary Social and Sociological Theory, Visualizing Social Worlds, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.

Bayrakçeken Tüzel G. ve Gediz Gelegen, D. (2010). Evim, güzel evim: bir sığınmaevinde feminist yapı çözümü. Fe Dergi. 2, 1: 43-57.

Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3: 77-101.

Council of Europe. EG-VAW-CONF, (2007). Combating violence against women: minimum standards for support services, https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf. Erişim Tarihi 09.07.2017

Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (Çev. Soydemir, C.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ertürk, Y. (2015). Sınır Tanımayan Şiddet. İstanbul: Metis Yayınları.

Giddens A. (1991). Structuration Theory: Past, Present and Future., B.C.&D.J. (Eds.) Giddens’ Theory of Structuration: A Critical Approach. London: Routledge.

Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları. (çev. Kuşdil, E.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A. (2005a). Sosyal Teorinin Temel Problemleri. (çev. Tatlıcan, Ü.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Giddens, A. (2005b). Sosyoloji. (Yay. haz. Güzel, C.). Ankara: Ayraç Yayınevi

Giddens, A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik, Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. (çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul: Say Yayınları.

Giddens, A. (2012). Modernliğin Sonuçları. (çev. Kuşdil, E.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Hatiboğlu Eren, B. (2016). Sosyal Çalışma Açısından İnsani İhtiyaçların Değerlendirilmesine İlişkin Modeller ve Feminist Katkılar. Toplum ve Sosyal Hizmet. 27, 1: 161-177.

Heise L.L., Pitanguy, J. and Germain A. (1994). Violence against Women The Hidden Health Burden, World Bank. http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2015/03/Violence-against-Women-1994.pdf Erişim Tarihi, 05.07.2017

Hotaling, G.T. and Sugarman, D.B. (1986). An analysis of risk markers in husband to wife violence: The current state of knowledge. Violence and Victims. 1: 101-124.

İlkkaracan, P. ve Gülçür, L. (1996). Aile İçinde Kadına Karşı Şiddet. içinde Sıcak Yuva Masalı Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz (21-39). İstanbul: Metis Yayınları.

Itzhaky, H. & Porat, A. B. (2005). Battered women in shelters: internal resources, well-being, and integration. Affilia. 20, 1: 39-51. DOİ: 10.1177/0886109904272117

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008). Kadın Sığınmaevi Kılavuzu. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Ankara http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/Kad%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20Aile%20%C4%B0%C3%A7i%20%C5%9Eiddet.pdf, Erişim Tarihi, 09.07.2017.

Karataş S., Şener Ü. ve Otaran N. (2008). Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları.

Layder, D. (2006). Sosyal Teoriye Giriş, (Çev Tatlıcan, Ü.). İstanbul: Küre Yayınları.

Logar, R. ve T. Çitak (tarihsiz).Aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuklar için korunma ve adalet avusturya modeli. Viyana Aile İçi Şiddete Karşı Müdahele Merkezi. http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2009/07/aile-ici-siddet-magduru-kadin-ve-cocuklar-icin-korunma-ve-adalet.pdf

Lundy, M. ve Grossman, S. (2001). Clinical research practice with battered women: What we know, what we need to know. Trauma, Violence & Abuse. 2, 2: 120-141.

Maybek, S. D. (2016). Kadına yönelik şiddete ataerkil ve kültürel feminist kuramlar açısından yaklaşım: Ankara ili Yenimahalle ilçesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Mor Çatı (Tarihsiz). 6284 Sayılı kanun uygulamaları izleme raporu, https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf Erişim Tarihi, 07.07.2017.

Nadir, U. (2017). "Nasıl Korunabilirdik?" Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Resmi Gazete (2012). 6284 Sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm. Erişim Tarihi, 20.07.2018

Resmi Gazete (2013). Kadın konukevlerinin açılması ve işletilmesi hakkında yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm, Erişim Tarihi, 20.07.2018

Sallan-Gül, S. (2013). Türkiye’de Kadın Sığınmaevleri Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı? İstanbul: Bağlam Yayınları.

Sargın, A. (tarihsiz), Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve şiddete uğrayan kadınlara destek mekanizmaları. http://www.gapcatom.org/wp-content/uploads/2014/09/siddet_kitapcik.pdf. Erişim Tarihi, 07.07.2017.

Subaşı, N. ve Akın, A. (tarihsiz). Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları. http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf. Erişim Tarihi: 21.07.2018

Sullivan, C.M., Basta, J., Tan, C., & Davidson, W.S. (1992). After the crisis: a needs assessment of women leaving a domestic violence shelter. Violence and Victims. 7: 271-280.

Sewell, W.H. (1992). A theory of structure: duality, agency and transformation. American Journal of Sociology. 98, 1: 1-29.

Tortamış, B. (2009). Sığınmaevinde kalan kadınlarda şiddet öyküsü açısından travma sonrası stres bozukluğu, benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi.

Tucker, K.H. (1998). Anthony Giddens and Modern Social Theory. London: Sage Publications.

Tunç, M. (2013). Feminist grup çalışması: temeli, kapsamı ve süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24, 2: 209-229.

Turner, J. (2003). The Structure of Sociological Theory, California: Thomson Publication.

WAVE (2007). Şiddetten Uzakta. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.

17560 8206

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

“EZBERLETMEYİN, ÖĞRETİN!”: ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE ETKİLİ EĞİTMENİN ÖZELLİKLERİ

Merve Deniz PAK, Seda ATTEPE ÖZDEN, Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ İLE ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ALGISI İLİŞKİSİ

Oğuz BAŞOL, Yalçın SAĞLAM, Nisan Nur ÇAKIR

HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARIN HUZUREVİNDE YAŞLANMAYA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL BAHÇELİEVLER, ZEYTİNBURNU VE SULTANGAZİ HUZUREVİ ÖRNEĞİ

Taner ARTAN, Hatice Selin IRMAK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇOCUK GELİŞİMCİ OLMAK

Elifcan CESUR, Aysel KÖKSAL AKYOL

MAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ DEPRESYON VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Meltem ORAL, Tarık TUNCAY

TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN YAPISAL İŞLEVSEL YAKLAŞIMA GÖRE ANALİZİ

Melike TEKİNDAL

SOSYAL HİZMET UZMANLARININ STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Vedat IŞIKHAN

Yaşlı Türk Göçmenlerin Yaşadıkları Ülkenin ve Türkiye’nin Sağlık Sistemine Yönelik Algıları: Danimarka, İngiltere ve Almanya’da Bir Alan Araştırması

Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Suzan YAZICI

SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARA SUNULAN HİZMETLER VE KADINLARIN SIĞINMAEVİ SONRASI YAŞAM PLANLARI

Selda TAŞDEMİR AFŞAR

TERÖRİZMİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLLERİ

Tarık TUNCAY, Sinan AKÇAY