ÇOCUKLARI ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNE (ÇKS) GİREN AİLELERLE, BENZER SOSYAL ÇEVREDE YAŞAMALARINA KARŞIN ÇOCuKLARI İÇİN ÇKS’YE MÜRACAATÇI OLMAYAN AİLELERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışma ile çocukları çocuk koruma sistemine giren ailelerle onlarlaaynı so­syal çevrede yaşamalarına karşın çocukları için sisteme müracaatçıolmayan ailelerin, sosyal destek açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.Araştırma betimsel bir çalışma olup karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelibiçiminde tasarlanmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu; 1 Eylül 2006 ve 31 Ağustos 2007 tarihleriarasında aile parçalanması ya da yoksulluk vb. nedenlerle, İstanbul İl SosyalHizmetler Müdürlüğü’ne bağlı yuva ve yurtlarda çocukları korun­ma altınaalınmış aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın karşılaştırma grubunu ise,çocukları sisteme giren ailelerle aynı sosyal çevrede ikamet etmekte olansosyokültürel özel­likleri birinci gruba paralel olduğu düşünülen aileleroluşturmuş, onlardan görüşmeyi ka­bul eden aileler ve çocukları karşılaştırmagrubu olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalışma grubundan ulaşılabilecek 146aileden tümündeki annelerle görüşmek amaçlanmış ancak, adresten taşınma,görüşmeyi kabul etmeme, annenin evden kaçmış olması gibi nedenlerle tüm busüreç sonunda çalışma grubundan 80 ve karşılaştırma grubundan 80 anne olmaküzere 160 aileye ulaşılmıştır. Görüşülen annelere, "Çok Boyutlu AlgılananSosyal Destek Ölçeği" uygulanmıştır.Araştırmada elde edilen temel bulgular şu şekilde özetlenebilir:Sosyal destek açısından, karşılaştırma grubuna dâhil annelerin toplamsosyal destek algılamalarının, çalışma grubuna göre daha yüksek olduğubulunmuştur.

Compare the Families with Children who have Entered into the Child Welfare System with those Families who have not been Applied to the Child Protection System in Respect of Social Support

This study aimed to compare the families with childrenwho have entered into the child wel- fare system with those families who havenot been applied to the child protection system in respect of social support.Both families were living in the same district. The research is a descriptivestudy basically and it is designed in the form of a comparative relationalmodel. Study group of the research is consisted of the families whose childrenhave been taken underprotection at children’s homes subject to İstanbulProvince Directorate of Social Services due to the reasons such as family breakout or poverty, etc. between Septem- ber 1st, 2006 and August 31st, 2007. Andthe comparison group of the family is consisted of the families who reside inthe same social environment with the families whose chil­dren have entered tothe system and whose socio-cultural characteristics are thought to be parallelwith the first group; and families and their children who have been randomselected and who have accepted to interview are determined as the comparisongroup. Finally, it is aimed to interviewee total 146 mothers who can be reachedfrom the study group; but, 80 mothers from the study group and 80 mothers fromthe comparison group, 160 families could be reached. It is not in- cluded othermothers by the reasons such as moving from the address, not accepting tointerview, mother escaping from the home. "Multi-Dimensional Scale ofPerceived So­cial Support”, is applied to the interviewed mothers.The main findings obtained at the research can be summarized as follows:In terms of social support, the perception of support which the mothersincluded in the comparison group provide through total so­cial support ishigher than the study group.

Kaynakça

Aral, N. (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Anka¬ra: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Ashman, K. K. ve Hull, G. H (1999). Understan- ding generalist practice. Chicago: Nelson Hall Publisher.

Barker, R. L. (2003). The social work dictionary. Silver Spring, Md: NASW Press.

Bertero, C. M. (2000). Types and sources of soci¬al support for people afficted with cancer. Nursing and Health Sciences, Vol: 2, 93-101.

Cankurtaran Öntaş, Ö. (1999). Sosyal hizmet mesleğinde sosyal destek kavramı. Yaşam boyu sosyal hizmet: Prof. Dr. Sema KUT’a Armağan kitabı içinde ss: 146-151. Ankara: Hacettepe Üni¬versitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu.

Caplan, G. ve Killika, M. (1974). Support systems and mutualhelp. New York.

Duyan, V. (2003). Aileye yönelik planlı müdahale sürecinin aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. SHY Yayını, Volume 14(1): 41-61. Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Çok boyutlu algıla¬nan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi.101(34): 45.

Fraser, M. W. ve Jenson J. M. (Edit.). (2006). Soci¬al policy for children and families: A risk and resi- lienceperspective. Sage Publications, California. Holland, S. (2004). Child and family assesstment in social workpractice. Sage Publicatons.

Işıkhan, V. (2007). Kanser ve sosyal destek. Top¬lum ve Sosyal Hizmet. Cilt 18, 1, ss. 15-29.

Karataş, K. (2001). Toplumsal değişme ve aile. Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt: 12, Sayı: 2: 87-96. Massie, M. J. ve diğerleri. (1998). Psychitaric complications in cancer patients. Oxford textbo- ok of palliative medicine (Edited by Derek Doy- le, Geoffrey W. C. Hanks, Neil MacDonald), Se- cond Edition, Oxford Medical Publications, Ox- ford University Pres, 685-698.

SHÇEK Genel Müdürlüğü, web sitesi.

Tuna, P. (1993). Kanserli hastaların benlik saygısı üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek li¬sans tezi), Ankara, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uluğtekin, S. (2001). Yirminci yüzyılda Türkiye'nin çocukları: sorunlar ve beklentiler. Sosyal hizmet¬te yeni yaklaşımlar ve sorun alanları. Prof. Dr. Ni¬hal Turan’a armağan kitabı içinde, s. 7-19. Anka¬ra, H.Ü. SHYO Yayın. No:8.