Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işsizliğin yol açtığı olumsuz sonuçların giderilmesinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunun işlevi

Yazar kurumları :
Nazilli iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1, Yenipazar Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, insanların geleceklerini çeşlitli risklere karşı teminat alt›na alarak birey ve ailesine güven duygusu vermek, onlar› gelecek endiflesinden kurtarmaktır. Bireylerin yaşamları boyunca karfl›- laflabilecekleri risklerden birisi de issızlıktır.Issızlık, toplumlar için gerek ekonomik gerekse toplumsal barısınn saglanmas›nı engelleyici bir sorun kaynagıdır. Bu nedenle işsizlikle mücadele çok büyük önem taşımaktad›r. işsizlikle mücadele genelde, işlsizligin nedenlerini giderici ve yarattgı› olumsuz sonuçlar› giderici olmak üzere iki şekilde gerçekleşltirilmektedir. Bu iki yöntem birbirinin alternatifi de¤il birbirinin tamamlay›c›s› olarak düşlünülmelidir. işsizlik sigortas›, işsizlerin ortaya ç›kardıgı ekonomik ve sosyal sorunlar› hafifletmeyi amaçlayan sosyal politika arac›dır. Türkiye’de ilk defa 1959 y›l›nda bafllanan iflsizlik sigortas› çal›flmalar›, 1999 y›l›nda ç›kar›lan 4447 sayıl› yasa ile sonuçland›r›lm›flt›r. Bu çal›flmada söz konusu ‹flsizlik Sigortas› Kanunu genel hatlar›yla ortaya konmaya çal›fl›larak, Kanunun yürürlü¤ e girmesinden bugüne kadar Türkiye’deki iflsizlik sigortas› uygulamas›n›n geliflimi ve bu sistemde yaflanan temel sorunlar üzerinde durulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca 4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun iflsizli¤in yol açt›¤› olumsuzluklar› gidermesindeki ifllevi üzerinde ayr›nt›l› olarak durulmufltur

Özet İngilizce :

The main purpose of social security systems is to give the individual and his family a sense of security and spare them worries about future by guaranteeing their future against various risks. One of the risks that individuals may encounter during their life is unemployment. Unemployment is a source of problems that prevents both economic and societal peace. Therefore, struggling unemployment is of vital importance. Struggling unemployment is generally realized in two ways by eliminating either the causes of unemployment or the negative consequences of it. These two methods should not bethought of as alternatives but complementary to each other. Unemployment insurance is a social policy instrument that aims to alleviate economic and social problems caused by unemployment. The studies that started in 1959 in Turkey resulted in the 4447 no. Law in 1999. In this study, the Unemployment Insurance Law is presented under a general framework and the development of practice of the unemployment law since the it was put into effect and the problems experienced in the system are analyzed. Additionally, the function of the 4447 no. Unemployment Insurance Law in erasing the adverse consequences of unemployment is given in detail.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :