Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de fiyat istikrarının gözlenemeyen bileflenler modeli ile ‹ncelenmesi: 1997:01-2009:12

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› ekonomi gündeminin genellikle ilk s›ralar›n› iflgal etmifl, bu amaçla farkl› dönemlerde farkl› ekonomi politikalar› uygulanm›flt›r. Enflasyon oranlar›nda 2003 yılından bu yana bir düflüfl gözlenmifltir. Gözlenen bu düflüfl kalıcı olacak mıdır? Bu düflüflte uygulanan enflasyon hedeflemesi politikas› n›n rolü nedir? Türkiye’de fiyat istikrar› sağlanmış mıdırr? Çalışlmada bu sorulara cevap aranm›flt›r. Bu amaçla 1997-2009 dönemine iliflkin ayl›k enflasyon oranlar› dura¤an olmayan trend ve dura¤an devresel hareket bileflenine Clark (1987) taraf›ndan tan›mlanan gözlenemeyen bileflenler modeli ile ayr›flt›r›lm›flt›r. Analizler sonucunda 1997-2009 döneminde enflasyon oranlar›ndaki devresel hareket bilefleninin enflasyon serisindeki de¤iflimler üzerinde trend bileflenine göre daha bask›n oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Benzer sonuçlar 1997-2001 ve 2002-2009 olarak belirlenen alt dönemler için de elde edilmifltir. Bu sonuçlara göre, Türkiye’de 1997-2009 döneminde enflasyon oranlar› üzerinde genel konjonktür daha belirleyicidir ve bu da enflasyon serisinin iç ve d›fl floklardan etkilenme kapasitesinin hala yüksek oldu¤unu göstermektedir. Elde edilen bulgular birlikte de¤erlendirildi¤ inde, fiyat istikrar›n›n tam olarak sa¤lanamam›fl oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

Özet İngilizce :

Sustaining price stability has usually been one of the most important problems of the economic agenda in Turkey. For this purpose, policy authorities have implemented a variety of economic policies at different periods to establish price stability. Since 2003, a significant decrease in inflation rates has been observed. Will this decline be permanent? What is the role of inflation targeting policy in this pattern? Has price stability been established in the Turkish economy? This study investigates the answers of these questions. To this end, monthly inflation rates for the period of 1997:1-2009:12 were decomposed into their non-stationary trend and stationary cyclical components by using unobserved component models defined by Clark (1987). Empirical results indicated that changes in cyclical component of inflation series were more dominant over changes in inflation rates compared to its trend component. These results are similar for the sub-periods; i.e. 1997-2001 and 2002-2009. The findings of this paper suggest that inflation rates are essentially determined by conjuncture over the period 1997-2009, implying that the capacity of inflation series being affected by internal and external shocks is still high. On the basis of these results, it can be inferred that price stability in Turkey has not completely been established.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :