Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de eğitim ve sağlık hizmetlerinin geleneksellik endekslerinin hesaplanması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi iiBF İktisat Bölümü1, Mugla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Türkiye bütçesinde yer alan kamu harcamalar›ndan eğitim ve sağlık hizmetleri, dışsallık yaratan hizmetler oldugundan, bu hizmetlerin geleneksellik yapıları incelenmisltir. Egitim ve saglık hizmetlerine ait alt hizmetlerinin 2004 ve 2010 yılları arası harcama degerleri elde edilmifl ve bu harcama de¤erlerine göre tüm hizmetlerin, “birikimli harcama deneyim endeksleri” hesaplanmışt›r. Hesaplanan birikimli harcama deneyim endekslerine göre, tüm hizmetlerin birikimli harcama deneyim fonksiyonlar› oluşturulmuştur. Oluşturulan birikimli harcama deneyim fonksiyonlar› ve geleneksellik endeksleri yard›m›yla, dışsallık yaratan söz konusu hizmetlerin ve alt hizmetlerinin geleneksel yapıları incelenmifltir. Söz konusu hizmetler harcama yap›lar›na göre de¤erlendirildi¤inde ço¤unlukla gelenekselligini koruyan hizmetler olarak bulunmuştur

Özet İngilizce :

Since education and health expenditures create externalities, this study aims to analyze traditionality of these expenditures in Turkish budget. In order to do that, data regarding education and health services have been collected and “expenditure experience index” has been calculated. Using expenditure experience index, expenditure experience functions have been constructed for all the sub-sectors of the health and education services. With the help of those expenditure experience functions and traditionality index, the structure of mentioned sectors creating externality have been analyzed in a detailed way. The results showed that both sectors, including most of the sub-sectors, preserve their traditional structures in Turkish budgetary system

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :