Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik krize karşı etkili bir sosyal politika önlemi olarak kısa çalışma ve kısa çalışma ödenegi: türkiye örnegi

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Global Kriz sürecinde, Hükümet taraf›ndan çeflitli sosyal politika önlemleri alınmıştır. Bu önlemler arasında kısa çalışlma, krizden birinci derecede etkilenen sanayi sektörü ve istihdamı açısından özel önem taşımaktadır. Kısa çalışlmanın özünde, ekonomik kriz nedeniyle iflverenin içine düfltü¤ü mali darbogazın, işveren- işçi ve devletin ortaklaflmasıyla aşılması vardır. Krizin başlangıcında, ihtiyacı olan bir çok işletme, gereginden katıdüzenleme ve sınırlamalar nedeniyle bu esnek çalışma imkanından yeterince yararlanamamıştır. Ancak kısa çalışma yapma prosedürü, k›sa çalışma süresi ve ödenek miktar›nda kriz dönemine mahsus olarak yapılan iyilefltirmeler sonucunda kısa çalışma, önemli ve etkili bir sosyal politika önlemi haline gelmiştir. Kısa çalışma uygulamasıolmasıydı, 2009 y›l› aç›k iflsizlik oran› % 14 yerine %14.8 olarak gerçekleflecekti. Kısa çalışma, küresel krizin damgasını vurdugu 2009 yılında, yaklaşık 3.247 firmanın ayakta kalmasınısa¤lamış ve 190 bin kişinin işsiz kalmasını önlemiştir. Kısa çalışma deneyiminin sundugu önemli bir baflka sonuç, Türkiye işgücü piyasasında esneklik-güvence dengesi temelinde esnekli¤in önünün aç›lmas›na güçlü bir zemin oluşturmasıdır.

Özet İngilizce :

During the Global Economic Crisis, the Government has established various social policy measures. Amongst those policies, “shorter working time and its pay” has particular significance for the industrial sector and its workers. Many firms could not benefit from shorter working time opportunity due to rigid rules and restrictions in the beginning of the crisis. Later, these restrictions have loosened because of measures against the economic crisis and consequently shorter working time has become a life buoy to employers. If shorter working time was not exist, the rate of open unemployment would be 14.8% rather than 14%. The shorter working time arrangements is an effective social policy measure that saved livelihood of 3.247 companies and prevented 190.000 additional job losses in 2009, which was a year deeply affected by the global economic crisis. Another important conclusion which was offered by the shorter working time experiment is that it is created a terrain to open the way of flexibility on the basis of flexicurity in the Turkish labour market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :