Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırım kararlarında vergilerin etkisi: denizli ili için bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F1, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme olgusu ile farklılaşan ticaret yapısının, hem ülkemizde hem de dünyada en önemli temel taşı KOBİ’ lerdir. Bu iflletmelerin, istihdama yaptıkları katkı, degişen piyasa taleplerine daha kolay uyum saglayabilmeleri, üretim esnekli¤ine sahip olmaları ve ülke ekonomisine sagladıkları katma deger önemlerini daha da artırmıştır. Özellikle ülkelerin geliflmifllik düzeyinin göstergesi olan yatırımların artırılmasında KOBİ’ler önemli rol oynamaktad›r. Bu nedenle KOBİ’lerin yatırım yapabilmeleri için gerekli vergisel teflvikler, yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynakları ile alternatif finansman kaynaklarının önemi bir kat daha artmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, yatırım kararlarında vergilerin etkisinin firma özelliklerine göre farklılık gösterip göstermedigini test etmektir. Literatürde yapılan pek çok çal›flmada yatırım kararlarında vergilerin ve finansal kaynaklar›n etkisi olduguna ilişkin bulgulara rastlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada dogrudan dogruya yatırım kararlar›nda vergilerin ve finansal kaynakların etkisi oldugu ön kabulü ile hareket edilmifl olup 5 adet hipotez üretilmiştir. Bu hipotezler özel sermayeli bir bankanın Denizli ilindeki bir şubesine baglı 133 müşterisinden toplanan veriler ile analiz edilmiştir. Çalışma bulguları, firmaların yasal statüsü, faaliyet gösterdikleri sektör, faaliyet süreleri ve çalışan sayılarının yatırım kararlarında etkili oldugunu, firmanın yıllık net satış hâsılatının ise yatırım kararlarında herhangi bir etkisinin olmadıgını göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

SMEs are the keystone for the trade concept that is shaped by globalization in both Turkey and the World. Their contribution to the employment, their adaptation ability to the rapid changes in market demands and their supports to the domestic economies in case of added value increased their importance for economies. Especially, SMEs plays a key role for rising investments which are indicators for development level of the countries. Accordingly, tax incentives that is necessary for SMEs' investments, domestic and foreign financial resources and alternative financial resources became more important for economies. The main purpose of this study is to eximine whether the effect of the taxes differ on investment desicions according to firm charecteristics, or not. Numerous studies in the Literature, it is encountered the findings which related with the taxes and financial resources have an impact on investment decisions. Moving from this pre-acceptance, it is developed five hypothesis. These hypothesis have been analyzed with the data collected from 133 consumers of a private bank branch in Denizli. The research findings show that the legal status of firm, the sector number of employees and operating time have an effect, on the other hand firm's annual net sales not show any effect of the decision.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :