Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerinde şiddet davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkisi: bir uygulama

Yazar kurumları :
Uluda¤ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Uluda¤ Üniversitesi İ.İ.B.F ÇEKO2
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri iflyerindeki sald›rgan davran›fllar, di¤er bir ifade ile iflyeri fliddetidir. işyerinde şiddet, çalışanların saglık ve güvenli¤ini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışlmanın amacı da, farkl› sektörlerde işyerindeki saldırgan davran›fllar›n fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel taciz boyutlar›n› ortaya koyarak, bu tür fliddet eylemlerine maruz kalma ve iflyerinde fliddete tan›k olman›n çalışlanların stres, depresyon, kayg› ve ifl tatmini üzerine etkilerini araştrmaktır. Araştırma üç farkl› sektörde çalışlan toplam 204 örneklem üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çal›flanlar›n %54,4’ü işyerinde fiziksel, duygusal, sözlü veya cinsel şiddet türlerinden en az birine maruz kalm›flt›r. En fazla maruz kal›nan fliddet türü, sözel fliddet ve duygusal bask› ve y›ld›rma iken, en az maruz kal›nan fliddet türü ise, cinsel fliddettir. Cinsiyet aç›s›ndan, erkekler daha çok fiziksel fliddete maruz kal›rken, kad›nlar duygusal, sözel ve cinsel fliddet davran›fllar› na erkeklere oranla daha fazla maruz kalmaktad›r.

Özet İngilizce :

Workplace violence or aggressive behaviour at work is one of the most important problems encountered in working life. Workplace violence has negative effect on employees health and safety. This research was conducted as a descriptive and cross-sectional study with the purpose of determining the experience of workplace violence and witnesses to violence of workers from different sectors and investigating the contributing factors. In this study; our aim is to analyse how frequently workers are exposed to at least one of the types of violence (verbal, psychological, sexual or physical violence). The relationship between employee stress, depression and anxiety levels of victims of violence has also been analysed. A total of three different sectors working in the research were conducted on 204 samples. According to the findings of the analysis, 54,4% of the employees have been exposed physical, emotional, verbal or sexual workplace violence at least one time at work. The most seen type of workplace violence was verbal violence and bullying/mobbing. Sexual violence found to be rare. Most of the victims of physical violence were males whereas females found to be as the victims of verbal, psychological and sexual violence

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :