Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işverenin topluca işten çıkarma sürecini çalışanlarla görüşme yükümlülüğü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

İşveren ekonomik, teknolojik veya yap›sal nedenlerle birden fazla işçiyi, ayn› kararın bir sonucu olarak topluca iflten ç›karabilir. Toplu iflten ç›karma sosyal ve ekonomik sonuçlar› itibariyle toplumu ilgilendiren bir müessese olmas› nedeniyle sonuçlar›n› hafifletmek veya ortadan kald›rmak amac›yla çeflitli tedbirler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de bu süreç içinde çal›flanlar›n bilgilendirilmesi ve toplu işten ç›karman›n çalışanlarla görüşülmesidir. Toplu işten ç›karma sürecinde çalışanların bilgilendirilmesi ve bu sürecin çalışlanlarla görüşülmesine ilişkin kurallar hem uluslararas› belgelerde, hem de 4857 sayılı İş Kanunu ile Türk İş Hukukunda kabul edilmiştir.

Özet İngilizce :

An employer may dismiss a group of workers consisting more than one due to a result of same decision of an employer caused by economic, technological or structural reasons. Several precautions have been taken in order to eliminate negative results of collective dismissal since it is a practice which affects all parties of the society. One of these precautions is to inform employees during the practice of collective dismissal and negotiation of collective dismissal with the employees. During the collective dismissal informing employees and negotiation processes have been adopted to Turkish Labor Law by international documents and Turkish Labor Law 4857.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :