Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel emeklilik yatırım fonlarının işlem hacmine etki eden faktörlerin analizi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek MYO2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar tarafından ödenen katkı payları farklı türdeki finansal araçlarda değerlendirilmektedir. Emeklilik yatırım fonları için ödenen katkı payları sistemin gelişmesi ve derinleşmesi için büyük önem arz etmektedir. Çalışmada Ocak 2004 – Temmuz 2009 döneminde Türkiye'de işlem gören emeklilik yatırım fonlarına katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. ‹lgili faktörler finansal ve makro ekonomik açıdan ele alınmış ve bu faktörlerin emeklilik yatırım fonlarının işlem hacmini ne yönde etkilediği kurulan üç farklı model yardımıyla ampirik olarak araştırılmıştır. Modellerin tahmininde en küçük kareler (EKK) yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildiğ inde, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının emeklilik yatırım fonları için ödediği katkı paylarına finansal ve makro ekonomik değişkenlerin etki ettiği tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre özellikle Euro, ‹MKB Endeksi ve Sanayi üretimindeki artışların toplam katkı payı üzerinde istatistiki olarak pozitif etkide bulunduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The contributions paid by the participants of the individual pension system are investigated through different types of financial instruments. The contributions paid for the pension funds are very important for the deepening and development of the system. This study aims to determine the factors that affect the amount of contributions paid by the participants to pension funds during January 2004 to July 2009 in Turkey. The related factors are evaluated in the financial and macro economical aspects and the way these factors affected the trading volume of pension fund was searched empirically with the help of three different models. The least squares method was adopted in the estimation of models. Assessing the information gained from analysis, it was determined that financial and macroeconomic parameters had an influence on the contributions on the payments made by the participants for individual pension system. The results suggested that the increase value of Euro, ISE Index and industrial production parameters have a statistically positive effect on the contribution.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :