Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beveridge eğrisi: teori ve türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, geçmişten gelen ve acil çözüm bekleyen kronik bir iflsizlik sorunuyla karşı karşıyadır. 2008 Küresel Finansal Kriz’in olumsuz etkileri bu sorunun çözümünü daha da zorlafltırmşltır. Geleneksel çözüm arayışlları soruna çare olamamakta ve radikal çözüm aray›fllar›n›n gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bu baglamda istihdam piyasas›ndaki gelişmeleri ve istihdam piyasas›n›n içinde bulundugu durumun panoramasını ortaya koyması bakımından Beveridge egrisi farklı bir enstrüman olarak önümüzde durmaktad›r. Beveridge egrisi, koordinatlar düzleminde, düşey eksende aç›k işçi oran› ile yatay eksende işsizlik oranı aras›ndaki negatif ilişkiyi gösterir. Egri üzerinde istihdam piyasas›n›n konumu ekonominin içinde bulundu¤u konjonktür hakkında bilgi verirken, egrinin orijine göre konumu piyasanın aç›k işçi ile işsiz uyumlaştırma sürecindeki etkinligi hakkında bilgi verir. Bu çalışlma, Türkçe iktisat literatüründe Beveridge e¤risi üzerine yapılmış herhangi bir çalışlmaya rastlanmamış olmas› gerçeginden hareketle, literatürdeki bu boşlugu doldurmay› ve söz konusu egri yardımıyla Türkiye’de istihdam piyasasının analizini amaçlamaktad›r. Ekonominin eksik ya da aşkın istihdam dönemleri ve bu dönemlerde istihdam piyasas›n›n aç›k iş - işsiz uyumlaştırma sürecindeki etkinligi dönem, sektör ve bölge baz›nda ele alınmakta, tespit edilen işsizlik sorununun nedenleri ve çözüm önerileri tartışılmaktad›r.

Özet İngilizce :

Turkey has a chronic unemployment problem which comes from the past and waits for immediate solution. The negative effects of the 2008 Global Financial Crisis makes the solution of the problem much more difficult. As conventional solutions cannot offer a remedy, it requires radical solutions to be proposed for the agenda. In this context, Beveridge curve remains as a different instrument to provide us with the panorama of present state of the employment market and the developments in it. The Beveridge curve is a curve which shows the negative relationship between vacancy rate on the vertical axis and unemployment rate on the horizontal axis of the coordinate plane. While the position of the employment market on the curve provides information about the conjuncture of the economy, the under-employment and over-employment in the economy; the position of the curve to the origin gives information about the effectiveness of employment market in job-matching process. Considering the fact that - as far as we know - there is no study done on the Beveridge curve in Turkish economics literature, this study aims to fill this gap and also to analyze Turkish employment market with the help of this curve. Under-employment and over-employment periods in the economy and the efficiency of the employment market in job-matching process are analyzed on the basis of period, sector and region. The causes of the unemployment problem and the suggestions for the solution are argued

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :