Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigorta işletmeleri yöneticilerinin katıldıkları yönetici eğitimlerindeki kazanımlarını kullanabilme yetkinlikleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
251
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, sigorta şirketlerinde yönetici eğitimlerinin işletmeler üzerindeki etkisinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın bir başka amacı da, yöneticilerin yönetici eğitimiyle ilgili düşüncelerinin belirlenmesi ve verilen eğitim programlarıyla ilgili aksaklıkların ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, İstanbul’da genel müdürlükleri bulunan 35 sigorta şirketiyle iletişime geçilerek anket çalışmaları yürütülmüştür. Anketlerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde; yönetim, yönetici ve eğitim ile ilgili kuramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; yönetici eğitimi, yönetici eğitimi eğitiminin amaçları ve çeşitleri, Türkiye\\\'de ve Avrupa\\\'da yönetici eğitimiyle ilgili konulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; araştırmanın amacı, yöntemi, varsayımları, önemi, sınırlılıkları, evreni ve anket bulguları belirtilmiştir. Dördüncü bölümde; sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Buna göre; işletmelerin eğitim faaliyetleri, işletmelerin amaçları doğrultusunda önceden belirlendiği görülmektedir. Yöneticiler, astların eğitim faaliyetlerine katılmalarını desteklemekte ve onların eğitimine önem vermektedirler. Yöneticilerin tümü, katıldıkları eğitimlerin kişisel gelişimlerini artırdığını belirtmişlerdir

Özet İngilizce :

In this study, which consists of four chapter, it is tried to be determined what are the impacts of the manager training to the companies. Another aim of this study is to discover the thoughts of the manager about the manager training and to find out the malfunctions of these programs. For this aim, an questionnaire is performed in 35 insurance companies which of them’s management center is in İstanbul. In the analysis process SPSS software is used. In first chapter; it is tried to be constructed the concepts about terms management, manager and training. In second chapter, the subjects about manager training, the aims and the kinds of manager training, manager training in Europe and Turkey are discussed and studied. In the third chapter, the aim, the method, the importance, assumption, limitation and universe of the research and the findings of questionnaire are shown. In the fourth chapter the conclusion and suggestions are held. Acording to this analysis it is seen that the training activities are planned in the direction of the company achievements. The managers are encouraging their assistances attending to trainings activities and giving a great importance to their training.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :