Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki sayısal gelişmeler

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi1, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye‟de örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okulları, ülkedeki mesleki ve teknik eğitim sistemi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Örgün mesleki ve teknik eğitimin, plan ve program hedeflerine uygun bir biçimde işlerlik kazanması, gerekli verilerin doğru, güvenilir ve analiz edilebilir şekilde derlenmesi ile mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim planlamasının uygulanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistikî bilgilerin seri bir biçimde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkündür. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu çalışma okul, öğretmen, öğrenci sayıları ile uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergelerini kapsamaktadır. Bu çalışmada; söz konusu okullardaki 1994-2008 yılları arasındaki nicel gelişmeler ile MEB‟nın bütçe gelişimi ve bu bütçe içerisinde örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının aldıkları pay 2000-2008 yılları itibariyle incelenmiştir. Meydana gelen değişmelerin; teknolojinin gelişim hızı ve buna bağlı olarak nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç, artan nüfus ve uluslararası rekabet edebilirlik açılarından yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The vocational and technical secondary schools in Turkey have an important place in the educational system of the country. In order for formal vocational and technical education to operate in accordance with the goals of its plans and programmes compiling relevant data in accurate, reliable and analysable way is necessary. The applicability of vocational and technical educational planning will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical data to users. The publication prepared for the purposes stated above includes number of schools, student and teachers as well as certain internationally comparable educational indicators. In this study, the following were studied: the quantitive developments that occured in these schools between 1994-2008 and the budget development of Ministery of National Education (MONE), as well as the share in the budget the vocational and technical secondary schools had between the years 2000-2008. The changes are considered inadequate regarding the advencements in technology and the need for qualified workforce due to these advancements, growing population and the potential for international competitiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :