Cilt: 18 Sayı : 1
d
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE YAŞ, CİNSİYET VE SOSYO-EKONOMİK SEVİYE FARKLILIKLARININ DİKKAT DÜZEYİNE ETKİLERİ
The Effect of Age, Sex and Socio-Economic Status Differences on Attention Levels in Primary School Students
Ayşegül KÜÇÜK,Nazan DOLU,Hasan ERDOĞAN

1.4K 129

Bu çalışmada, devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere İşaretleme Testi uygulayarak, yaşın, cinsiyetin, el kullanma tercihinin ve sosyoekonomik düzeyin, dikkat üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Sosyoekonomik açıdan farklı iki grup oluşturmak için; Kütahya ilinde bulunan üç devleti üç özel okul, yaşın etkisini araştırabilmek için de okulların birinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören toplum 942 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Öğrencilerin el kullanma tercihleri, hemisferik dominantlık testi ile belirlenmiştir. Dikkat düzeyini belirlemek için kullanılan işaretleme testi, düzenli harfler, düzenli şekiller, düzensiz harfler ve düzensiz şekillerin bulunduğu 4 alt testten oluşmaktadır. Öğrencilere bu testler sırası ile uygulanarak ortalama “İşaretlenen Hedef Sayısı” (İHS), “Atlanan Hedef Sayısı” (AHS), “Yanlış İşaretlenen Hedef Sayısı” (YHS), “Testi Tamamlama Süresi” (TTS) hesaplanmıştır. Her iki grupta da 14 yaş grubu öğrencilerde İHS, 7 yaş grubundakilere göre daha yüksek iken, AHS ve YHS daha düşük, TTS daha kısa bulundu (p<0.05). Cinsiyetler arasında sadece İHS ve AHS için istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p<0.05). Yine her iki grupta da kız öğrencilerde İHS yüksek iken, AHS daha düşük bulundu. El tercihi ve sosyo-ekonomik düzey farklılığında İHS, AHS, YHS için gruplar arası farklılık göstermezken, TTS’de gruplar arasında anlamlı fark gözlendi (p<0.05). Sonuçta: sosyo-ekonomik seviyenin öğrencinin dikkat düzeyi üzerinde etkili olabileceği, ilköğretim çağındaki öğrencilerde ilerleyen yaşla birlikte dikkat düzeylerinin arttığı, bu artışın kızlarda erkeklere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
In this study, we aimed to investigate the effects of age, sex, the choice of using hand (right handleft hand) and the socio-economic standards on attention among the students studying at public or private primary schools in Kütahya by the use of cancellation test. 942 students in 1st and 8nd classes of 3 public and 3 private schools joined the study. They took 4 tests including regular letters, regular shapes, irregular letters and irregular shapes. In these four tests, the Number of Total Marked Targets (NTMT), the Number of Skipped Targets (NST), the Number of Marked Wrongly Targets (NMWT), the Duration of Completing Test (DCT) were calculated. Among the aged 14 group students while the NMT was higher, the NST, NMWT, DCT were lower (p<0.05) than aged 7 group. Between the sexes only NMT and NST had a statisticaly meaningful difference (p<0.05). In both of the groups while NMT was higher NST was lower. While the choice of using hand and the socioeconomic status doesn’t have a meaningful difference on NMT, NST, NMWT, there was a meaningful difference on DCT (p<0.05). These results show the level of attention increases in the primary school students as the age increases and girls are more successful than the boys about the increase. It is concluded that the socio-economic status may be effective on the attention level of students.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

1. Fettahoğlu C, Özatalay E. Çocuklarda hareketlilik ve/veya dikkatsizlik yakınmaları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi 2006; 13:13-18.