Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim sürecini etkileyen faktörlere ilişkin bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada iletişim sürecini etkileyen faktörler olarak kişilik, tutum, kültür ve algı kavramları üzerinde durulmuştur. Kişilik bireyi diğerlerinden farklı kılan kazanılmış ve kalıtımla geçen niteliklerin tümüdür. Ġki tip kişilikten bahsedebiliriz. Dışa dönük ve içe dönük kişilik. Dışa dönük kişilik tipleri diğer kişilerle kolay iletişim kurabilen, cana yakın ve sosyaldirler. Kendi başlarına uzun süre bir yerde kalmaktan ve bir şey yapmaktan hoşlanmazlar. Ġçe dönük tipler ise kendi iç dünyalarında yaşarlar ve dış dünyaya karşı çekingendirler. Çevreye karşı mesafeli ve soğukturlar. Genellikle uyumsuz bir davranış sergilerler. Bireyin etkileşimde bulunmasında tutumunun yönü ve derecesi de etkilidir. Bireyin bir konuya, kişiye ve objeye karşı takınmış olduğu olumlu ya da olumsuz tutumu; o konuya, kişiye ve objeye yönelik davranışını o yönde etkileyecektir. Tutumu olumlu ise davranışı olumlu, tutumu olumsuz ise davranışı da olumsuz olacaktır. Ġletişim semboller aracılığıyla anlam aktarımıdır. Hem kaynak hem de alıcı bu sembollerin anlamlarını doğru bilmelidir. Başarılı bir iletişimde kaynak bu sembolleri kültürel olarak saptanmış anlamlar çerçevesinde oluşturmak, alıcı da bu anlamlara göre yorumlamak durumundadır. Bu da ortak bir kültür paylaşımıyla mümkündür. Algı iletişim sürecini etkileyen diğer bir faktördür. Algılama bireyin sosyal ve fiziki çevresinden soyut somut nesnelere ilişkin olarak aldığı duyumsal bilgilerin tümüdür. Belirli hedefler ve amaçlar doğrultusunda motive edilmek istenen bireyin çevresini algılayıp anlamlandırması ve idrak etmesi gerekir. Bunda da bireyin sahip olduğu bilgi düzeyi, ilgi alanları ve tecrübeleri önemli rol oynamaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, we examined the affects of personality, attitude, culture, and perception in the process of communication. Personality is a total characteristics that obtained through education and hemtape that differantiate a person from others. There are two types of personality. Outward personality types initiate communication with others easily, warm hearted and social. They don‟t like to be alone for a long time and they prefer to do things with others. Inwords personality types live within their inside world and they hesitate conducting communication with others. They are apathetic and cold toward social environmant and they usually perform nonconformist behavior. The direction of attitude is another factor that affect interpersonal interaction. Positive or negative attitude toward object, person or subject will usually produce consistant behavior with attitude. Communication is a transfer of meanings through shared symbols. Both source and receiver should be accurate on the meanings of symbols. For successful communication source should be able to construct the message according to culturally defined meanings of the symbols and the receiver should decode with in the framwork of the culture so that common culture should be shared accurately.Perception is another factor that affect communication process. Perception is a sensory information that extracted froms abstractconcrete signals coming from social an physical environment. In order to motivate a person in the direction of certain goals and objectives, he must be able to perceive and make meaningful his environment. This perception process is affected by information capacity, interest and experience of the individual.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :