Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Theory–practice dichotomy: prospective teachersevaluations about teaching english to young learners

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims at examining the prospective teachers‟ evaluations about the implementation of the primary ELT curriculum. Also it is aimed to inquire the possible problems and difficulties in teaching English to children. The study is based on qualitative case study design. Qualitative data were collected using participant journaling method from 31 preservice teachers who kept reflective journals throughout their observations of five mentor teachers. The data were analyzed using qualitative content analysis method by coding and creating categories/themes. Results showed that actual practices do not adequately meet the curricular and theoretical requirements in terms of objectives, content, learning-teaching experiences and evaluation. This theory-practice dichotomy about teaching English to children mainly includes the problems such as non-communicative objectives, failure to appeal students emotionally, overdominance of coursebooks and grammar content over communicative content, use of restricted methodology, ineffective use of technology and materials, insecure (coercive, aggressive, and discriminative) classroom atmosphere, lack of or inproper use of game activities, lack of group or pair work, failure to consider individual differences, lack or inappropriate integration of language skills, improper process evaluation, inadequate feedback, and traditional evaluation practices.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, öğretmen adaylarının ilköğretim İngilizce dersi öğretim programının uygulanmasıyla ilgili görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çocuklara İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunların ve güçlüklerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Çalışmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında katılımcıların yazdıkları günlükler kullanılmıştır. Bu amaçla İngilizce öğretmenliği programının son sınıfına devam eden 31 öğretmen adayından okul deneyimi dersi kapsamında gözlemledikleri beş İngilizce öğretmeninin derslerine dair yansıtıcı günlükler tutmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş, kodlamalar yapılarak araştırmanın amacı doğrultusunda kategoriler/temalar oluşturulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda katılımcıların gözlemledikleri derslerdeki uygulamaların; amaç, içerik, öğrenme ve öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları açısından gerek dersin programının gerekse ilgili alan yazının gereklerini yeterince karşılamadığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre çocuklara İngilizce öğretimi konusunda kuram ve uygulama arasında bu ikiliğin yaşanmasına neden olan sorunlar şöyle sıralanabilir: dersin hedeflerinin iletişimsel dil öğretiminden uzaklaşması, öğrencilere duyuşsal açıdan yeterince hitap edilememesi, ders kitaplarının ve kitaplardaki dilbilgisi içeriğinin iletişimsel içeriğin önüne geçmesi, sınırlı yöntem kullanımı, teknoloji ve materyallerin etkisiz kullanımı, güvensiz (zorlayıcı, agrasif ve ayrımcı) bir sınıf atmosferi, oyun etkinliklerinin yetersizliği ya da yanlış uygulanması, gruplu ya da eşli çalışmaların yetersizliği, bireysel farklılıkların dikkate alınmaması, bazı dil becerilerinin ihmal edilmesi ya da dil becerilerinin birbirleriyle doğru bir şekilde bütünleştirilememesi, uygun olmayan süreç değerlendirmesi, yetersiz geribildirim ve geleneksel değerlendirme etkinlikleri.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :