Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Happiness and Well-Being

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkish version of the short depression-happiness scale (sdhs): a validity and reliability study

Yazar kurumları :
Sakarya University Education Faculty, Department of Psychological Counselling and Guidance1, Clinical Psychologist Ege University Literature Faculty, Department of Psychology2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Short Depression-Happiness Scale (SDHS), developed by Joseph et al. (2004). The SDHS, which is the short version of the Depression-Happiness Scale (DHS), is a bipolar measurement tool designed to measure depression and happiness. It is different from other tools for happiness and depression, because it enables a bi-directional measurement of depression and happiness, envisioning them as opposite ends of a single spectrum. The current study aims to adapt the SDHS to Turkish culture and to investigate the psychometric characteristics of this scale. There were 380 respondents (179 female/199 male) ranging in age from 16 to 78 years. SDHS, Oxford Happiness Questionnaire-Short Form (OHQ-SF), the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and a Personal Information Form were used as data acquisition tools. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to explore construct validity of the SDHS and was correlated with OHQ-SF and SWLS as part of criterionrelated validity. The reliability of the SDHS was analyzed by the internal consistency method. According to DFA results, that was conducted to determine whether the one-factor construct of the SDHS could be verified. Goodness of fit indices showed that a one-factor construct of the scale was also confirmed. Criterion-related validity analysis found that there were significant relationships between the SDHS and other measurement tools with regard to evaluating happiness. The internal consistency coefficient was .80. Findings suggest that the Turkish form of the SDHS has a one factor construct, which could be used as a valid and reliable measurement tool for evaluating depression and happiness.

Özet İngilizce :

Depresyon ve Mutluluk Ölçeği (DMÖ)'nin kısa formu olan ve Joseph ve arkadaşları (2004) tarafından geliştirilen Depresyon ve Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu (DMÖ-KF); depresyon ve mutluluk ölçmek için tasarlanmış bipolar bir ölçüm aracıdır. Mutluluk ve depresyonu ölçmek üzere geliştirilmiş diğer ölçüm araçlarından farklı olarak tek bir süreklilik uçlarından depresyon ve mutluluğun çift yönlü ölçümüne olanak sağlaması ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Joseph ve ark., (2004) tarafından geliştirilen DMÖ-KF'nun Türkçeye uyarlanarak psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş aralığı 16-78 arasında değişen toplam 380 (179 kadın/ 199 erkek) kişi katılmıştır. Araştırma da veri toplamak amacıyla SDHS ile birlikte, Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu (OMÖ-K), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. DMÖ-KF'nun yapı geçerliğini incelemek için doğrulayıcı faktör analizi yönteminden yararlanılırken, ölçüt bağıntılı geçerlik kapramında ölçeğin OMÖ-K ve YDÖ ile korelasyonlarına bakılmıştır. DMÖ- KF'nun güvenirliği ise iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. DMÖ-KF'nun tek faktörlü yapısının doğrulanıp doğrulanmayacağını belirlemek üzere yapılan DFA sonucunda elde edilen bulgular, ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk örnekleminde de korunduğuna ve iyi düzeyde uyum gösterdiğine işaret etmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan analiz sonucunda da DMÖ-KF ile mutluluğu değerlendiren diğer ölçme araçları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının ise .80 olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular, DMÖ-KF'nun Türkçe formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve bu formun depresyon-mutluluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :