Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öncesi dönemde eğitim

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

The history of education is the history of humanity. The history of humanity begins with sharing information with the community and transferring it to the following generations not with writing. The materials which are the remains of human culture help us to understand the education obtained through the prehistoric times. The science of archaeology which has been gradually developing in recent years increased our datas with new ones. The purpose of this study was to answer the question of how education was carried out in prehistoric times. Document analysis method was used in this study using anthropologic, ethnologic studies and
sources related to education science beside archaeological studies. The findings of the studies, reconsidered in terms of education, were tried to be presented in an integral context. From the findings it was understood that although there was not an institution that could be described as a school and a profession called as a teacher, the education in its own natural process, was informally being done. When the archaeological remains about this period were evaluated in terms of
education, with the help of sociological and anthropological studies, it was possible to make deductions about the education in the prehistoric times. The remains of prehistoric times, like stone tools, art forms such as cave pictures and statuettes, agricultural remains, pans and pots, when observed in this aspect, were all good examples for cultural transmission and evolution of human mind. While the prehistoric man was learning, he used the knowledge to solve any kind of life problem, but not with memorization. He structured, conceptualised, interpreted the knowledge in his mind, transferred it to new situations and aimed to produce new knonwledge using this information. As a conclusion, it can be deduced that
education in prehistoric period

Özet İngilizce :

Eğitim tarihi insanlık tarihidir. Ġnsanlık tarihi ise yazıyla değil insanın edindiği bilgiyi toplumla paylaŞmasıyla ve kendinden sonraki nesillere aktarması ile baŞlar. Ġnsanın dünya üzerinde bırakmıŞ olduğu maddi kültür kalıntıları, o dönemde süregelmiŞ olan eğitimi anlamamıza yardımcı olabilir. Son yıllarda giderek geliŞen arkeoloji bilimi, elde ettiği verilerle bu konuda elimizdeki verileri arttırmıŞtır. Bu çalıŞmanın amacı, tarihöncesi dönemde eğitimin nasıl gerçekleŞtiği sorusuna yanıt bulabilmektir.
Doküman analizi yöntemiyle gerçekleŞtirilmiŞ olan çalıŞmada, arkeoloji dıŞında antropoloji, etnoloji ve eğitim bilimlerine iliŞkin kaynaklar kullanılmıŞtır. ÇalıŞmaların bulguları, eğitim açısından yeniden ele alınarak bütünsel bir çerçevede sunulmaya çalıŞılmıŞtır. Bu dönemde okul olarak nitelenebilecek bir kurum, öğretmenlik diye bir meslek olmasa da, eğitimin kendi doğal süreci içerisinde informal bir Şekilde sürdüğü anlaŞılmıŞtır. Bu döneme ait arkeolojik buluntular eğitim açısından değerlendirildiğinde, sosyolojik ve antropolojik araŞtırmalarında yardımıyla tarihöncesinde eğitim hakkında bir takım çıkarımlarda bulunmak mümkün olabilmektedir. Döneme ait taŞ aletler, mağara resimleri, heykelcikler gibi sanat ürünleri, mimari kalıntılar, çanakçömlekler
de kültür aktarımının ve insanın zihinsel geliŞiminin iyi birer göstergesi olarak
değerlendirilebilir durumdadırlar. Prehistorik insan öğrenirken, her türlü yaŞam problemini çözmek için bilgiyi kullanır, bilgiyi ezberleyerek değil, zihinde yapılandırarak, anlamlandırarak, yorumlayarak, yeni durumlara transfer eder ve bu bilgiden yeni bilgiler üretmeyi amaçlar. Sonuç olarak, tarihöncesi dönem eğitiminin öğretmekten çok öğrenme temeline dayalı olmasının günümüz yapılandırmacı yaklaŞım anlayıŞıyla örtüŞtüğü çıkarımı yapılabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :