Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bġlgġler dersġnde öğrencġlerġn eleġtġrel düġünme becerġlerġnġ gelġġtġrmek ġçġn öğretmenlerġn yaptiklari etkġnlġkler

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

In this research investigated implementation status of activities by teachers to improve students' critical thinking skills in the social studies and according to the gender, graduated and seniority of these activities differantial-non differantial . Data was collected by the scale from 100(50 class teachers(4th and 5th. class) and 50 social studies teachers) in different schools in the Kırsehir, in 2010- 2011 academic year.The sample of the research, was created by using random sampling.Analysis

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için yapılan etkinlerin uygulanma durumları ve bu etkinliklerin cinsiyetlere, mezun olunan alana ve mesleki kıdeme göre farklılaşıp-farklılaşmadığı incelenmiştir. Veriler 2010-2011 eğitimöğretim yılında Kırşehir il merkezinde farklı okullarda görev yapan 50 sınıf öğretmeni (4. ve 5.sınıf) ile 50 sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 100 öğretmene uygulanan ölçek yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi, seçkisiz örnekleme kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Analiz sonuçlarında, KMO değerinin ,788 ve Bartlett’s değeri 1618,629 olarak bulunmuĢtur (p< .05). Veriler araştırmacılar tarafından geliĢtirilen 38 maddelik ve 5’li likerten oluĢan ölçekten elde edilmiştir ve veriler üzerinde SPSS 15 paket programıyla yüzde, frekans, t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyonu analizleri yapılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda testin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı,901 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçek “rehberlik”, “özendirici-destekleyici”, “ortam-imkan sağlama” ve “ilişki kurma” etkinlikleri adları altında 4 faktörde toplanmıştır. Öğretmenlerin, tüm alt boyutlarda etkinlikleri sık sık düzeyinde yaptıkları bulunmuştur. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenlerin yaptıkları etkinliklerin cinsiyet, mezun olunan alan ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :