Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin küreselleime çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüileri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1, İnönü Üniversitesi2
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

The concept of globalization is used to describe that world has changed socially, culturally, politically and there is a need for a new world order. During the globalization, changes have been taken in cultural field as well as in many fields. The changes occurring on the culture may influence values which are the components of culture. The term of values refer to principles, fundamental convictions, ideals, standards of life stances acting as general guides to behavior or as points of reference in decision-making or the evaluation of beliefs or action and which are closely connected to personal integrity and personal identity. Pre-service elementary school teachers have an important responsibility in the global world in which values change is lived. Because, in future, pre-service elementary school teachers will educate students who are in an important period in terms of value education in Social Sciences Lesson that is the optimal lesson in which values education can be given. Therefore, pre-service elementary school teachers‟ opinions about values education within the framework of globalization are important. In this context, it was aimed to investigate pre-service elementary school teachers‟ opinions about values education within the framework of globalization. In this research, qualitative research method was used. Criterion sampling which is the one of purposive sampling methods was used. The criterion of this study is that participants should study in the department of elementary school teaching and have taken Social Sciences Teaching Lessons. The data of this study were gathered in April, 2012 through semi-structured interviews. Content analysis was used to analyze the data obtained from this study. According to results of this study, pre-service elementary school teachers refer the concept of globalization, as “standardization” at most. They explain the concept of value in either social or individual contexts. They express that when they become a teacher, they will educate students who have values of tolerance, respect, solidarity, innovativeness, making emphasis on family unity and hospitality for global world. As a result of this study, it was concluded that, pre-service elementary school teachers‟ opinions about values education within the framework of globalization is shaped by their general knowledge of pedagogy not by their specific knowledge about values education. Based on the results of this study, it was suggested that pre-service elementary school teachers should be taken “values education” classes in their bachelor‟s degree.

Özet İngilizce :

KüreselleĢme kavramı, dünyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak değiĢtiğini ve yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. KüreselleĢmeyle süresince, birçok alanda olduğu gibi kültürel alanda da değiĢimler yaĢanmaktadır. Kültür üzerinde meydana gelen değiĢimler, kültürü meydana getiren unsurlardan biri olan değerleri de etkileyebilmektedir. Değerler; davranıĢlarımızı Ģekillendiren, bir konu hakkındaki kararlarımızı etkileyen, çeĢitli inanç ve eylemlere iliĢkin değerlendirmelerimize yön veren, dolayısıyla kiĢisel bütünlüğümüzü ve kimliğimizi oluĢturan ilke, inanç, fikir ve yaĢam standartlarını ifade etmektedir. Değer değiĢimlerinin yaĢandığı küresel dünyada, sınıf öğretmeni adaylarına önemli sorumluluklar düĢmektedir. Çünkü sınıf öğretmeni adayları, gelecekte değer eğitimi açısından önemli bir dönemde bulunan öğrencilere, değer eğitiminin verilebileceği en uygun ders olan Sosyal Bilgiler Dersi‟ nde hitap edecektir. Dolayısıyla, sınıf öğretmeni adaylarının küreselleĢme çerçevesinde değerler eğitimine iliĢkin görüĢleri önemli görülmektedir. Bu kapsamda, bu çalıĢmada sınıf öğretmeni adaylarının küreselleĢme çerçevesinde değerler eğitimine iliĢkin görüĢlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ölçüt, katılımcıların Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi olup, içeriğinde “değer eğitimi” bulunan, Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersini almıĢ olmalarıdır. AraĢtırma verileri 2012 yılı Nisan ayında yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adayları, küreselleĢme kavramını, en çok tek tipleĢme olarak ifade etmektedir. Sınıf öğretmeni adayları, değer kavramını hem toplumsal hem de bireysel bağlamda açıklamaktadır. Sınıf öğretmeni adayları, öğretmen olduklarında, küresel dünya için hoĢgörü, saygı, dayanıĢma, yeniliğe açıklık, aile birliğine önem verme ve misafirperverlik değerlerine sahip bireyler yetiĢtireceklerini belirtmiĢtir. Bu araĢtırmada sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının, küreselleĢme çerçevesinde değerler eğitimine iliĢkin görüĢlerinin, özel değer eğitimi bilgileriyle değil, sahip oldukları genel eğitim bilimleri bilgileriyle Ģekillendiği görülmektedir. AraĢtırma sonuçlarından yola çıkılarak, sınıf öğretmeni adaylarına, lisans eğitimlerinde “değer eğitimi” dersi verilmesi önerilmiĢtir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :