Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özgüven ve dini tutum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

The  aim  of  this  study  is  to  investigate  relationship  between  self-confidence  and  religious attitude. Study group consists of  490 university  students who are in different departments at Education Faculty  in  Sakarya  University  and  Kilis  7  Aralik  University.  Self-confidence  Scale  (Akin,  2007), Religious Attitude Scale (Ok, 2011), and  Personal Information Form  were used in this research . At the same time data of study was analysed  by means of Pearson correlation analysis, t test, one-way ANOVA analysis  was  utilize.  According  to  the  results,  there  is  significant  correlation  between  internal  selfconfidence,  external  self-confidence  and  religious  attitude.  Students,  who  have  high  self-confidence score, also have high religious attitude score. There ar e significant differences between male and female students‟ self-confidence and  religious attitudes scores.  Also religious attitude rate and self-confidence rate have  changed  according to  the  students‟  departments. It  is  important that  there  is not  signifi cant difference between department of religious culture and moral knowledge and the others. In the result of the research, it is stated that self-confidence is an important predictor for religious attitude.  As part of results, adding different demographical (income  levels  of  family, rate of sibling, place of living, etc.) variables  can be extended  to the  research. Also  relationsip between self-confidence, religious attitude, parent  attitudes,  attachment  styles,  anxiety,  and  psychological  well-being  may  be  investigated  by researchers.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  özgüven  ile  dini  tutum  arasındaki  ilişkiyi  incelemektir.  Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölüm ve  programlarda  öğrenim  gören  490  üniversite  öğrencisi  oluşturmaktadır.  Araştırmada  veri  toplamak için Öz-güven Ölçeği (Akın, 2007), Dini Tutum Ölçeği (Ok, 2011) ve  araştırmacılar tarafından uzman görüşleriyle  hazırlanan  Kişisel  Bilgi  Formu  kullanılmıştır.  Verilerin  çözümlenmesinde,  Pearson Momentler  Çarpımı  Korelasyon  analizi,  t  testi,  tek  yönlü  varyans  analizinden  (ANOVA) yararlanılmıştır.  AraĢtırma  bulgularına  göre,  iç  özgüven  ve  dıĢ  özgüven  ile  dini  tutum  arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu, özgüveni yüksek olan öğrencilerin dini tutum puanlarının  da yüksek  olduğu  gözlenmiştir.  Kız  ve  erkek  öğrencilerin  özgüven  ve  dini  tutum  puanları  arasında istatistiksel  olarak  anlamlı  farklılıklar  tespit  edilmiştir.  Araştırmada  aynı  zamanda  dini  tutum  ve özgüven  puanları  bölümlere  göre  farklılaşmakla  birlikte  DKAB  öğrencileri  ile  diğer  programlardaki öğrencilerin dini tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı farkın çıkmaması dikkat çekmiştir. Araştırma sonucunda  özgüvenin,  dini  tutumun  önemli  bir  yordayıcısı  olduğu  saptanmıştır.   Araştırma  sonuçları çerçevesinde  demografik  değişkenler  arttırılabilir.  Örneğin,  özgüven  ve  dini  tutum  aile  gelir  düzeyi, kardeş  sayısı,  yaşanılan  yere  göre  değişip  değişmediği  incelenebilir.  Ayrıca  anne  baba  tutumları, bağlanma  stilleri,  kaygı  düzeyleri,  psikolojik  iyi  oluş  ile  özgüven  ve  dini  tutum  arasında  ilişki  olup olmadığı incelenebilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :