Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel öğrenci yurtlarinda kalan öğrencilerin yurt yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşleri (elaziğ ili örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

This  study  aims  to  determine  opinions  of  students  who  stay  in  private  student  residences about administrative problems. The study is made using descriptive scanning model and since 5 of the 16  student  residences  operating  in  Elazığ  in  2011-2012  academic  year  did  not  permit  questionnaire application, population of the study is composed of 1200 students staying in the remaining 11 student residences  in  Elazığ.   Sample  of  the  study  is  composed  of  498  students  chosen  with  simple  random sampling  method  from  among  students  staying  in  the  said  11  residences.  For  collection  of  data,  a questionnaire  titled  "opinions  of  students  staying  in  private  student  residences  about  administrative problems" was used which was developed by the researcher. With the data obtained, arithmetic average, standard deviation, t test, one way analysis of variance were made. According to findings of the research 47.2% of the students find food prices high. Officers working in the residences are behaving towards students respectfully in general. Administrators are dealing with students very much at sometimes level. Sufficient education environment for studying according to student number can sometimes be found. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Elazığ ilinde faaliyet gösteren 16 kız ve erkek öğrenci yurdunda barınmakta olan toplam 1654 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak,  yurt yöneticilerinden beşi anketi uygulamaya izin vermemiştir. Bu yurtlardan dördü erkek, yedisi kız öğrenci yurdudur. Araştırmanın örneklemini, 11 yurtta kalan 1200 öğrenci arasından basit tesadüfî yöntemle seçilen 498 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşlerini” belirlemek için hazırlanan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerle, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin %47,2‟si yemek ücretlerini yüksek bulmaktadır. Yurtta görevli çalışanlar öğrencilere genellikle saygılı davranmaktadır. Yöneticiler öğrencilerle ara sıra düzeyinde çok ilgilenmektedir. Ders çalışmak için öğrenci sayısına göre yeterli eğitim ortamı bazen bulunmaktadır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :